SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


DANH SÁCH LỚP HỌC

Buổi sáng Buổi chiều
STT Tên lớp Số học sinh STT Tên lớp Số học sinh
1 10A 50 1 10A 50
2 10B 50 2 10B 50
3 10C 50 3 10C 50
4 10D 50 4 10D 50
5 10E 50 5 10E 50
6 10F 50 6 10F 50
7 10G 50 7 10G 50
8 10H 50 8 10H 50
9 11A 50 9 11A 50
10 11B 50 10 11B 50
11 11C 50 11 11C 50
12 11D 50 12 11D 50
13 11E 50 13 11E 50
14 11F 50 14 11F 50
15 11G 50 15 11G 50
16 11H 50 16 11H 50
17 12A 50 17 12A 50
18 12B 50 18 12B 50
19 12C 50 19 12C 50
20 12D 50 20 12D 50
21 12E 50 21 12E 50
22 12F 50 22 12F 50
23 12G 50 23 12G 50
24 12H 50 24 12H 50
25     25 BĐ1 50
26     26 BĐ2 50
27     27 CL1 50
28     28 CL2 50
29     29 CL3 50
30     30 CL4 50
31     31 CL5 50
32     32 CL6 50

Trang chủ | Danh sách giáo viên | Danh sách môn


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.