SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Tiếng Anh(3), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10B SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), TC Sinh(1), Van hoc(3), Lich su(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10C SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10D SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10E SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10F SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10G SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
10H SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), GDĐP(1), HĐTN&HN(1), Quốc phòng(1), 25
11A SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11B SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11C SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11D SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11E SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11F SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11G SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
11H SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(1), Van hoc(4), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1), 29
12A SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), TC Sinh(1), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12B SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12C SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12D SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12E SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12F SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 29
12G Chào cờ(1), SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 30
12H Chào cờ(1), SH-TNHN(1), Toan(4), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Tin hoc(1), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), 30

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.