SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI CHIỀU

Lớp Môn học Số tiết
10A 0
10B 0
10C 0
10D 0
10E 0
10F 0
10G 0
10H 0
11A Nghề(3), 3
11B Nghề(3), 3
11C Nghề(3), 3
11D Nghề(3), 3
11E Nghề(3), 3
11F Nghề(3), 3
11G Nghề(3), 3
11H Nghề(3), 3
12A Toan(4), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Van hoc(3), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12B Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12C Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12D Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12E Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12F Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12G Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
12H Toan(4), Van hoc(3), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Quốc phòng(1), 16
BĐ1 Thể dục(2), 2
BĐ2 Thể dục(2), 2
CL1 Thể dục(2), 2
CL2 Thể dục(2), 2
CL3 Thể dục(2), 2
CL4 Thể dục(2), 2
CL5 Thể dục(2), 2
CL6 Thể dục(2), 2

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.