SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H
T.2 1 CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CHAO CO CC-Nhật CC-C Thu
2 SH-Khoa SH-Trình SH-Thúy SH-Hòa SH-Thùy SH-Hữu SH-Xuân(GD) SH-Thảo SH-Hùng SH-Thoa SH-Lam SH-Hồng SH-Thao(Đ) SH-Linh SH-Phương SH-Kiều SH-Hằng SH-Thế SH-Kha ANH-Thương SH-Tiềm SH-Hoa SH-Nhật SH-C Thu
3 TNHN-Khoa TNHN-Trình TNHN-Thúy TNHN-Hòa TNHN-Thùy TNHN-Hữu TNHN-Xuân(GD) TNHN-Thảo VAN-Anh TIN-Lành HOA-Linh LY-T Hiếu VAN-Thoa VAN-Nhật VAN-Kiều SU-Phương DIA-Tiềm VAN-Thế ANH-Thương GDCD-Kha VAN-Hoa LY-Phú TOAN-Thành SINH-C Thu
4 GDĐP-Tiềm SINH-C Thu LY-Sim GDCD-Xuân(GD) GDĐP-Thùy SU-Hòa GDĐP-Thao(Đ) GDCD-Hữu TIN-Lành GDCD-Kha LY-T Hiếu VAN-Hồng TOAN-Quỳnh VAN-Nhật SU-Phương VAN-Kiều VAN-Anh HOA-Khoa ANH-Thương TOAN-Thành SINH-Lam VAN-Hoa HOA-Trình TOAN-Hùng
5 LY-Phú GDĐP-Tiềm TCL-Sim SU-Hòa GDCD-Xuân(GD) GDĐP-Thùy CN-Thảo GDĐP-Thao(Đ) HOA-Thúy VAN-Thoa GDCD-Kha VAN-Hồng TOAN-Quỳnh HOA-Linh TCV-Kiều GDCD-Hữu VAN-Anh TOAN-Hùng SINH-Lam TCA-Thương TIN-Lành VAN-Hoa TIN-Thành VAN-Nhật
T.3 1 SINH-C Thu ANH-Thư SU-Hòa TIN-Tiến DIA-Thùy DIA-Tiềm VAN-Thọ TIN-M Hùng ANH- TOAN-Xuân VAN-Thạch CN-Toàn TOAN-Quỳnh LY-Vân(L) GDCD-Hữu ANH-Hảo VAN-Anh SINH-Lam VAN-Thế ANH-Thương SU-Phương HOA-Trình VAN-Nhật TD-Nam
2 TIN-M Hùng CN-Toàn GDĐP-Tiềm DIA-Thao(Đ) TCĐ-Thùy TIN-Tiến ANH-Thương GDCD-Hữu GDCD-Kha TOAN-Xuân VAN-Thạch ANH-Hằng A TCT-Quỳnh VAN-Nhật LY-Vân(L) ANH-Hảo SU-Phương ANH- VAN-Thế SH-Anh TOAN-Dũng SINH-C Thu HOA-Trình SU-Hòa
3 TOAN-Hương(T) ANH-Thư VAN-Thế VAN-Thạch TIN-Tiến GDCD-Hữu DIA-Thao(Đ) ANH-Thương VAN-Anh VAN-Thoa DIA-Thùy HOA-Linh LY-Toàn TOAN-Quỳnh ANH-Hảo TOAN-M Hùng GDCD-Kha DIA-Tiềm TOAN-Xuân SINH-Lam TOAN-Dũng SINH-C Thu TD-Nam TCS-Hòa
4 TOAN-Hương(T) HOA-Trình ANH-Thư VAN-Thạch SU-Hòa DIA-Tiềm TCĐ-Thao(Đ) ANH-Thương VAN-Anh DIA-Thùy ANH-Hằng A TD-Nam VAN-Thoa HOA-Linh VAN-Kiều TOAN-M Hùng SINH-Lam TCV-Thế TOAN-Xuân SU-Phương GDCD-Kha TOAN-Dũng ANH- TCV-Nhật
5                 DIA-Thùy SINH-Lam CN-Toàn ANH-Hằng A VAN-Thoa TCH-Linh TD-Nam VAN-Kiều TOAN-Xuân ANH- TCA-Thương TCS-Phương ANH-Thư TOAN-Dũng TCV-Nhật HOA-Trình
T.4 1 ANH-Hảo QP-Tuyến LY-Sim TOAN-Tiến ANH-Thư VAN-Thạch TCV-Thọ TOAN-Quỳnh VAN-Anh QP-Tân(QP) SU-Vinh TOAN-Hương(T) CN-Toàn SINH-Thảo DIA-Thao(Đ) HOA-Hằng TOAN-Xuân HOA-Khoa TIN-Lành TIN-Thành SU-Phương CN-T Hiếu SINH-C Thu ANH-
2 HOA-Khoa CN-Toàn CN-Sim TOAN-Tiến QP-Tuyến CN-Thảo TOAN-Quỳnh TCGD-Hữu ANH- ANH-Hằng A VAN-Thạch TOAN-Hương(T) TD-Nam SU-Vinh ANH-Hảo TCH-Hằng TCV-Anh TOAN-Hùng SU-Phương TD-Tân(TD) CN-T Hiếu TIN-Lành SU-Hòa SINH-C Thu
3 QP-Tuyến TOAN-Thành SINH-C Thu DIA-Thao(Đ) TIN-Tiến TCV-Thạch TOAN-Quỳnh CN-Thảo CN-Toàn TOAN-Xuân ANH-Hằng A HOA-Linh TD-Nam ANH-Hảo VAN-Kiều QP-Tân(QP) HOA-Hằng SU-Thao(S) TCS-Phương VAN-Anh TD-Tân(TD) ANH-Thư ANH- TOAN-Hùng
4 SU-Thao(S) HOA-Trình TOAN-Tiến QP-Tuyến TCS-Hòa GDCD-Hữu DIA-Thao(Đ) QP-Tân(QP) TOAN-Hùng TCT-Xuân TOAN-Hương(T) VAN-Hồng HOA-Linh TOAN-Quỳnh VAN-Kiều TD-Nam ANH- CN-T Hiếu LY-C Hiếu TOAN-Thành ANH-Thư TOAN-Dũng VAN-Nhật TIN-Lành
5 ANH-Hảo VAN-Hồng QP-Tuyến TCS-Hòa CN-Toàn TCGD-Hữu SU-Thao(S) DIA-Thao(Đ) TOAN-Hùng ANH-Hằng A TOAN-Hương(T) TCH-Linh TIN-Lành QP-Tân(QP) SINH-Thảo TCV-Kiều LY-C Hiếu TD-Tân(TD) TOAN-Xuân TOAN-Thành TOAN-Dũng ANH-Thư VAN-Nhật HOA-Trình
T.5 1 SINH-C Thu TOAN-Thành ANH-Thư CN-Toàn DIA-Thùy QP-Tân(QP) TIN-M Hùng VAN-Hoa HOA-Thúy SU-Vinh VAN-Thạch GDCD-Kha ANH-Hảo TOAN-Quỳnh TD-Nam SINH-Thảo HOA-Hằng TOAN-Hùng VAN-Thế VAN-Anh DIA-Tiềm SU-Phương CN-T Hiếu ANH-
2 TOAN-Hương(T) TOAN-Thành HOA-Thúy ANH-Thư VAN-Thạch ANH-Hảo GDCD-Xuân(GD) CN-Thảo ANH- CN-Toàn ANH-Hằng A DIA-Thùy GDCD-Kha TOAN-Quỳnh HOA-Hằng TOAN-M Hùng TD-Tân(TD) TOAN-Hùng TCV-Thế TCV-Anh VAN-Hoa TCS-Phương LY-Phú CN-T Hiếu
3 LY-Phú SINH-C Thu TCV-Thế TCĐ-Thao(Đ) ANH-Thư TOAN-Hương(T) TCGD-Xuân(GD) TOAN-Quỳnh TOAN-Hùng ANH-Hằng A LY-T Hiếu SU-Vinh QP-Tân(QP) CN-Toàn TIN-Lành TOAN-M Hùng ANH- TD-Tân(TD) GDCD-Kha TOAN-Thành TCS-Phương VAN-Hoa TD-Nam DIA-Tiềm
4 ANH-Hảo LY-Phú ANH-Thư GDĐP-Tiềm GDCD-Xuân(GD) TOAN-Hương(T) TIN-M Hùng TOAN-Quỳnh TCT-Hùng TCH-Thúy QP-Tân(QP) ANH-Hằng A SU-Vinh TIN-Lành CN-Toàn DIA-Thao(Đ) ANH- LY-Hải TD-Tân(TD) TCT-Thành HOA-Khoa TCV-Hoa SU-Hòa TD-Nam
5                 QP-Tân(QP) HOA-Thúy TIN-Lành TD-Nam ANH-Hảo DIA-Thao(Đ) TOAN-M Hùng CN-Toàn SU-Phương LY-Hải CN-T Hiếu HOA-Khoa TD-Tân(TD) GDCD-Xuân(GD) DIA-Tiềm SU-Hòa
T.6 1 TCT-Hương(T) TCT-Thành TOAN-Tiến ANH-Thư TOAN-Dũng VAN-Thạch GDCD-Xuân(GD) DIA-Thao(Đ) TCV-Anh TD-Cương TCL-T Hiếu VAN-Hồng LY-Toàn TCT-Quỳnh HOA-Hằng LY-Vân(L) TD-Tân(TD) ANH- LY-C Hiếu SINH-Lam LY-Phú DIA-Tiềm SINH-C Thu VAN-Nhật
2 TIN-M Hùng ANH-Thư TOAN-Tiến CN-Toàn TOAN-Dũng VAN-Thạch TOAN-Quỳnh SU-Thao(S) TD-Cương LY-Sim TOAN-Hương(T) TCV-Hồng DIA-Thao(Đ) ANH-Hảo LY-Vân(L) HOA-Hằng SINH-Lam TCT-Hùng TD-Tân(TD) CN-T Hiếu VAN-Hoa LY-Phú ANH- VAN-Nhật
3 VAN-Hồng LY-Phú SINH-C Thu TOAN-Tiến CN-Toàn ANH-Hảo VAN-Thọ TCĐ-Thao(Đ) LY-C Hiếu TOAN-Xuân TD-Nam LY-T Hiếu TOAN-Quỳnh LY-Vân(L) TCH-Hằng TCT-M Hùng TCSi-Lam TCA- DIA-Tiềm VAN-Anh TCV-Hoa TD-Tân(TD) TOAN-Thành GDCD-Xuân(GD)
4 TCL-Phú TCSi-C Thu CN-Sim GDCD-Xuân(GD) TCV-Thạch TOAN-Hương(T) VAN-Thọ TCV-Hoa TCL-C Hiếu TD-Cương TD-Nam TCL-T Hiếu VAN-Thoa VAN-Nhật TOAN-M Hùng ANH-Hảo TCT-Xuân SU-Thao(S) HOA-Quang DIA-Tiềm TCA-Thư TOAN-Dũng TOAN-Thành TOAN-Hùng
5                 TD-Cương TCV-Thoa TCV-Thạch TOAN-Hương(T) TCL-Toàn TCV-Nhật TOAN-M Hùng TD-Nam CN-T Hiếu TCS-Thao(S) TOAN-Xuân LY-C Hiếu SINH-Lam ANH-Thư GDCD-Xuân(GD) TOAN-Hùng
T.7 1 HOA-Khoa VAN-Hồng TCT-Tiến VAN-Thạch TOAN-Dũng ANH-Hảo ANH-Thương VAN-Hoa TCH-Thúy LY-Sim SINH-Lam QP-Tân(QP) HOA-Linh TD-Nam TOAN-M Hùng TIN-Lành TCA- VAN-Thế SU-Phương LY-C Hiếu LY-Phú TCA-Thư TCS-Hòa LY-Chánh
2 TCH-Khoa VAN-Hồng HOA-Thúy TCV-Thạch ANH-Thư TIN-Tiến ANH-Thương VAN-Hoa LY-C Hiếu TCL-Sim HOA-Linh TOAN-Hương(T) SINH-Thảo TD-Nam TCT-M Hùng LY-Vân(L) TIN-Lành VAN-Thế SINH-Lam TD-Tân(TD) TOAN-Dũng HOA-Trình LY-Phú LY-Chánh
3 VAN-Hồng TCH-Trình VAN-Thế ANH-Thư VAN-Thạch TCS-Hòa CN-Thảo TIN-M Hùng SU-Phương HOA-Thúy TCH-Linh TCT-Hương(T) TCV-Thoa ANH-Hảo QP-Tân(QP) TCL-Vân(L) LY-C Hiếu SINH-Lam TCT-Xuân ANH-Thương HOA-Khoa TD-Tân(TD) TCA- TCT-Hùng
4 VAN-Hồng SU-Hòa VAN-Thế TIN-Tiến VAN-Thạch CN-Thảo QP-Tân(QP) ANH-Thương SINH-Lam VAN-Thoa TOAN-Hương(T) TIN-Lành TCH-Linh TCL-Vân(L) ANH-Hảo VAN-Kiều TOAN-Xuân GDCD-Kha HOA-Quang SU-Phương ANH-Thư TCT-Dũng TOAN-Thành ANH-
5                 TOAN-Hùng VAN-Thoa TCT-Hương(T) SINH-Thảo ANH-Hảo GDCD-Kha TCL-Vân(L) VAN-Kiều TOAN-Xuân TIN-Lành ANH-Thương HOA-Khoa TCT-Dũng SU-Phương TCT-Thành TCA-

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.