SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H B1 B2 CL1 CL2 CL3 CL4 CL5 CL6
T.2 1                                                                
2                                 TOAN-Xuân VAN-Thế ANH-Thương TOAN-Thành TOAN-Dũng VAN-Hoa DIA-Tiềm SU-Hòa     TD-Cương          
3                                 TOAN-Xuân VAN-Thế ANH-Thương VAN-Anh TOAN-Dũng VAN-Hoa TOAN-Thành SU-Hòa     TD-Cương          
4                                 VAN-Anh DIA-Tiềm VAN-Thế ANH-Thương VAN-Hoa TOAN-Dũng SU-Hòa TOAN-Hùng       TD-Cương        
5                                 VAN-Anh TOAN-Hùng VAN-Thế ANH-Thương VAN-Hoa TOAN-Dũng SU-Hòa DIA-Tiềm       TD-Cương        
T.3 1                                                                
2                               NGH-Vân(L) HOA-Hằng SU-Thao(S) QP-Tuyến ANH-Thương SU-Phương DIA-Tiềm VAN-Nhật ANH-         TD-Cương      
3                               NGH-Vân(L) HOA-Hằng SU-Thao(S) ANH-Thương SU-Phương ANH-Thư QP-Tuyến VAN-Nhật ANH-         TD-Cương      
4                               NGH-Vân(L) TCH-Hằng DIA-Tiềm TOAN-Xuân SU-Phương GDCD-Kha ANH-Thư ANH- VAN-Nhật           TD-Cương    
5                                 ANH- QP-Tuyến TOAN-Xuân GDCD-Kha SU-Phương ANH-Thư DIA-Tiềm VAN-Nhật           TD-Cương    
T.4 1                                                                
2                                                                
3                                                                
4                                                                
5                                                                
T.5 1                                                                
2                   NGH-Sim NGH-T Hiếu     NGH-Vân(L)     LY-C Hiếu ANH- SU-Phương VAN-Anh ANH-Thư DIA-Tiềm GDCD-Xuân(GD) TOAN-Hùng             TD-Cương  
3                 NGH-C Hiếu NGH-Sim NGH-T Hiếu     NGH-Vân(L)     VAN-Anh VAN-Thế SU-Phương TOAN-Thành DIA-Tiềm ANH-Thư QP-Tuyến ANH-             TD-Cương  
4                 NGH-C Hiếu NGH-Sim NGH-T Hiếu     NGH-Vân(L)     ANH- GDCD-Kha VAN-Thế QP-Tuyến DIA-Tiềm SU-Phương TOAN-Thành TOAN-Hùng TD-Tân(TD)             TD-Cương
5                 NGH-C Hiếu               ANH- TOAN-Hùng GDCD-Kha VAN-Anh ANH-Thư SU-Phương TOAN-Thành DIA-Tiềm TD-Tân(TD)             TD-Cương
T.6 1                                                                
2                       NGH-C Hiếu NGH-Sim   NGH-Vân(L)   TOAN-Xuân TOAN-Hùng DIA-Tiềm TOAN-Thành TOAN-Dũng VAN-Hoa ANH- GDCD-Xuân(GD)                
3                       NGH-C Hiếu NGH-Sim   NGH-Vân(L)   TOAN-Xuân TOAN-Hùng DIA-Tiềm TOAN-Thành TOAN-Dũng GDCD-Xuân(GD) ANH- QP-Tuyến                
4                       NGH-C Hiếu NGH-Sim   NGH-Vân(L)   QP-Tuyến ANH- TOAN-Xuân DIA-Tiềm VAN-Hoa TOAN-Dũng TOAN-Thành VAN-Nhật   TD-Tân(TD)            
5                                 LY-C Hiếu ANH- TOAN-Xuân DIA-Tiềm QP-Tuyến TOAN-Dũng VAN-Nhật TOAN-Hùng   TD-Tân(TD)            
T.7 1                                                                
2                                                                
3                                                                
4                                                                
5                                                                

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.