SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 12A - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Van hoc Toan Hoa hoc Thể dục TC Anh
2 SH-TNHN Lich su TC Văn Thể dục Sinh vat Tin hoc
3 Dia ly GDCD Hoa hoc Tiếng Anh TC Sinh Vat ly
4 Van hoc Sinh vat Tiếng Anh Tiếng Anh TC Toán Toan
5 Van hoc Toan Vat ly Lich su Công nghệ Toan

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.