SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 12C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Van hoc Tin hoc Van hoc Vat ly Lich su
2 SH-TNHN Van hoc Lich su TC Văn Thể dục Sinh vat
3 Tiếng Anh Toan TC Sử GDCD Dia ly TC Toán
4 Tiếng Anh Toan Vat ly Thể dục Hoa hoc Hoa hoc
5 Sinh vat TC Anh Toan Công nghệ Toan Tiếng Anh

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.