SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 12D - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Tiếng Anh Tin hoc Van hoc Sinh vat Vat ly
2 Tiếng Anh SH-TNHN Thể dục TC Văn Công nghệ Thể dục
3 GDCD Sinh vat Van hoc Toan Van hoc Tiếng Anh
4 Toan Lich su Toan TC Toán Dia ly Lich su
5 TC Anh TC Sử Toan Hoa hoc Vat ly Hoa hoc

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.