SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 12G - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Van hoc Sinh vat Công nghệ Sinh vat TC Sử
2 SH-TNHN Hoa hoc Lich su Vat ly Tiếng Anh Vat ly
3 Toan Thể dục Tiếng Anh Thể dục Toan TC Anh
4 Hoa hoc Tiếng Anh Van hoc Lich su Toan Toan
5 Tin hoc TC Văn Van hoc Dia ly GDCD TC Toán

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.