SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 12H - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 Chào cờ Thể dục Tiếng Anh Tiếng Anh Van hoc Vat ly
2 SH-TNHN Lich su Sinh vat Công nghệ Van hoc Vat ly
3 Sinh vat TC Sử Toan Dia ly GDCD TC Toán
4 Toan TC Văn Tin hoc Thể dục Toan Tiếng Anh
5 Van hoc Hoa hoc Hoa hoc Lich su Toan TC Anh

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.