SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu lớp: 10C - Buổi sáng

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1 CHAO CO Lich su Vat ly Tiếng Anh Toan TC Toán
2 SH-TNHN GDĐP Công nghệ Hoa hoc Toan Hoa hoc
3 HĐTN&HN Van hoc Sinh vat TC Văn Sinh vat Van hoc
4 Vat ly Tiếng Anh Toan Tiếng Anh Công nghệ Van hoc
5 TC Lý   Quốc phòng      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.