SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Phan Minh Chánh                                                   12H 12H      
Nguyễn Văn Quang                                               12C         12C  
Nguyễn Thanh Hải                                     12B 12B                    
Phạm Xuân Dũng             12E 12E 12F 12F       12F 12E           10E 10E   12F   10E 12E   12F 12E
Trịnh Văn Xuân           11B 11B 12C 12C 12A 12A   11B 11B 12C               11B 12A 12C     12C 12A 12A
Lê Thị Ngọc Hương               10A 10A   11D 11D   11C 11C   10A 10F 10F   10A 11C   10F 11D   11D 11D 11C 11C
Nguyễn Trọng Hùng   11A   12H 12B             12B 12H 11A 11A 12B 12B 11A 11A     12B   12H 12H     12H   11A
Phan Đức Tiến           10D 10F 10E     10D 10D 10E 10C             10C 10C 10D     10C 10F   10D  
Nguyễn Thị Thành     12G 12D 12G           12D   10B 12D 12D 10B 10B 12D 12D   10B   12G 12G         12G 12G
Đinh Như Mạnh Hùng           10H 10A 11H 11H             10G 11H 11H 10G 11G   10A 11H 11G 11G 11G 11G 10H    
Phạm Thị Như Quỳnh       11E 11E 11E 11E 11F     10H 10G 10G 11F   11F 11F 10H 10H   11F 10G 11E              
Võ Thị Lành     11B 11A 12E           12C 12F   12H 11E     11G 11F 11C           11H 12A   11D 12B
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu                           12C 12A           12C   11A 11A 12D 12D 11A 12A    
Đặng Ngọc Phú     12F   10A                       12G 10A 10B   12E 12F 10B 10A   12E 12G      
Lê Thị Sim       10C 10C           10C 10C                   11B   10C   11B 11B      
Đặng Phước Toàn           11D 10B 11E   11C 11E 10B 11A   10E 10D 11B 11F 11G 11H 11E 10D 10E   11E          
Tô Hiếu     11D 11C             12F 12E   12B   12G 12H 11C   12C 11C 12D 11D 11D 12A          
Nguyễn Thị Vân           11F 11G                           11H 11G 11F       11H 11H 11F 11G
Phạm Thị Thúy Hằng   12A                 11H 11H 12A     12A 11G       11G 11H 11G              
Nguyễn Thị Khoa   10A 10A 12B             12B 10A             12E 12D           10A 10A 12E   12D
Trần Văn Trình   10B 10B 12G   12F 12G   10B 12H       10B 12H                       12F 10B    
Hồ Thị Thúy   10C 10C   11A                     11A 10C   11B 11B           11A 10C 11B    
Nguyễn Thùy Linh   11F 11C   11F     11D 11F 11F     11D 11E 11D                     11E 11C 11C 11E  
Nguyễn Thị Lam   11C   12E 12C 12B   12D 12A 11B                     12D 12A 12A   12E 11C 12C 12B 11A  
Nguyễn Thu Hoài Thu 12H 12H 12H 10B   10A 12F 12F     12G 12H 10C     10A   10B     12G   10C 10B            
Trương Thị Bích Thảo   10H 10H   10G           11F 10F 10H   11G 11H 10H                   11E 10G 10F 11D
Chu Duy Hồng   11D   11D 11D                 11D 10B           11D 11D 10A     10B 10B 10A 10A  
Nguyễn Thị Hoài Anh     11A 12A 12A 12A 12D 11A 11A   11A 12A 12D     12D 12D       11A   12D              
Lương Thị Kim Thoa   11B 11E   11B     11B 11E 11E                           11E 11B     11E 11B 11B
Trịnh Văn Thế   12B 12B     12C 12C 10C 12B             12C 12C 10C               12B 12B 10C 10C  
Phạm Thị Thạch           11C 11C 10D 10D   10F 11C 10F     11C 10E       10F 10F   10E 11C 10D 10D 10E 10E  
Phạm Thanh Nhật 12G 12G 11F 11F 12H 12G 11F   12H 12G       12G 12G           12H 12H   11F 11F          
Mai Thị Hoa   12F 12E 12F 12F                     10H 12E 12F 12F     12E 12E 10H   10H 10H      
Tạ Công Diễm Kiều   11H 11G 11H 11G       11G 11H     11G 11G 11H                           11H 11H
Hồ Sỹ Thọ           10G         10G                       10G 10G            
Hồ Đắc Thao                         12B 10A 10G             10H   12B 12B          
Lê Thị Phương   11G 11H 11G   12E 12A   12D 12D 12E 12C 12C     12F 12F 12E   12A           12C   11A 12D 12F
Hoàng Thị Hòa   10D 10D 10F 10D 10C 12H 12H 10E     12G   10E 10D       12G 12H           12G   10F 10B  
Nguyễn Thị Vinh                     11C 11F       11B   11D 11E                      
Chu Thị Tiềm   12E 12A 10A 10B 10F 10C 12B 10F             12E   12H 10D 12G 12F   12C 12D            
Phạm Thị Thao   11E   10G 10H   10D 10G 10G   11G   10D 10G 10H     10D 11H 11F 10H 11E 10H              
Thạch Thị Tố Thùy   10E 10E 10E 10F 10E 10E 11C 11B 11A           10E 11D                          
Nguyễn Tuấn Phi Kha   12C 12D 11B 11C   11A 12A 12E             11D 11E 12C                     12B 11F
Nguyễn Thị Xuân   10G 10G 10D 10E                       10G 10G 10E 12F 10G   12H 10D 12G          
Đậu Đức Hữu   10F 10F 10H 11H 11G 10H 10F       10H   10F 10F                              
Dương Trần Quốc Vũ           11A 12B   12G 12B 12H 11A 12G 12A   12H 11A 12A 12A   12B 12G 12B     12A   12G 12H 12H
Phạm Xuân Thương   12D 12C 12C 12D 12D 10G 10H 10H 12C                               10G 10G 12D 10H 12C
Nguyễn Thị Anh Thư           10B   10B 10C 12E 10E   12F 12E 12F 10C 10D 10E 10C   10D 10B   12E 12F 12F 10E 10D 12E  
Hoàng Thị Hảo           11H 11H 11G     10A 11G 11F   10A 11E 10F   10A 11E   11F 10F 11H   10F   11F 11G 11E
Lê Thị Bích Hằng             11D   11C 11D   11B 11C   11B   11C 11B 11D                      
Trần Quang Tuyến                     10B 10E 10A 10D 10C                              
Lê Chánh Tân                     11B   11H 10H 11F 10F   11E 11C 11A           11D   11G 10G  
Trần Thanh Tân                       12D 12E   12B   12A 12B 12C 12E 12A 12C 12F       12D 12F    
Hoàng Công Cương                                         11B 11A   11B 11A          
Nguyễn Lê Nam           12H   12G 11D 11G   11E 11E 11H   11G   12G 12H 11D     11C 11C 11H 11F 11F      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.