SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Lê Thị Phương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12E-Lich su 12E-Lich su 12F-Lich su   12C-Lich su
2 11G-SH-TNHN 12A-Lich su 12C-Lich su 12F-TC Sử    
3 11H-Lich su   12C-TC Sử 12E-TC Sử   11A-Lich su
4 11G-Lich su 12D-Lich su       12D-Lich su
5   12D-TC Sử   12A-Lich su   12F-Lich su

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12E-Lich su   12C-Lich su    
3   12D-Lich su   12C-Lich su    
4   12D-Lich su   12F-Lich su    
5   12E-Lich su   12F-Lich su    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.