SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Thị Hòa

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10C-Lich su       12G-TC Sử
2 10D-SH-TNHN 12H-Lich su 12G-Lich su      
3 10D-HĐTN&HN 12H-TC Sử       10F-TC Sử
4 10F-Lich su 10E-Lich su 10E-TC Sử 12G-Lich su   10B-Lich su
5 10D-Lich su   10D-TC Sử 12H-Lich su    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12H-Lich su          
3 12H-Lich su          
4 12G-Lich su          
5 12G-Lich su          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.