SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Xuân Dũng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         10E-Toan 10E-Toan
2   12E-Toan     10E-Toan 12E-Toan
3   12E-Toan        
4   12F-Toan 12F-Toan   12F-Toan 12F-TC Toán
5   12F-Toan 12E-Toan     12E-TC Toán

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12E-Toan       12E-Toan  
3 12E-Toan       12E-Toan  
4 12F-Toan       12F-Toan  
5 12F-Toan       12F-Toan  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.