SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Chu Thị Tiềm

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10F-Dia ly   12E-Dia ly 12F-Dia ly  
2 12E-SH-TNHN 10C-GDĐP        
3 12A-Dia ly 12B-Dia ly   12H-Dia ly 12C-Dia ly  
4 10A-GDĐP 10F-Dia ly   10D-GDĐP 12D-Dia ly  
5 10B-GDĐP     12G-Dia ly    

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12G-Dia ly 12F-Dia ly   12F-Dia ly 12C-Dia ly  
3       12E-Dia ly 12C-Dia ly  
4 12B-Dia ly 12B-Dia ly   12E-Dia ly 12D-Dia ly  
5 12H-Dia ly 12G-Dia ly   12H-Dia ly 12D-Dia ly  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.