SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Dương Trần Quốc Vũ

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11A-Tiếng Anh 12H-Tiếng Anh 12H-Tiếng Anh 12B-Tiếng Anh 12A-TC Anh
2   12B-Tiếng Anh 11A-Tiếng Anh 11A-Tiếng Anh 12G-Tiếng Anh  
3     12G-Tiếng Anh 12A-Tiếng Anh 12B-TC Anh 12G-TC Anh
4   12G-Tiếng Anh 12A-Tiếng Anh 12A-Tiếng Anh   12H-Tiếng Anh
5   12B-Tiếng Anh       12H-TC Anh

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2   12H-Tiếng Anh   12B-Tiếng Anh 12G-Tiếng Anh  
3   12H-Tiếng Anh   12H-Tiếng Anh 12G-Tiếng Anh  
4   12G-Tiếng Anh   12A-Tiếng Anh 12B-Tiếng Anh  
5   12A-Tiếng Anh   12A-Tiếng Anh 12B-Tiếng Anh  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.