SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Phạm Xuân Thương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   12D-Tiếng Anh       10G-Tiếng Anh
2 12D-Tiếng Anh 10G-Tiếng Anh       10G-Tiếng Anh
3 12C-Tiếng Anh 10H-Tiếng Anh       12D-Tiếng Anh
4 12C-Tiếng Anh 10H-Tiếng Anh       10H-Tiếng Anh
5 12D-TC Anh 12C-TC Anh       12C-Tiếng Anh

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12C-Tiếng Anh 12D-Tiếng Anh        
3 12C-Tiếng Anh 12C-Tiếng Anh        
4 12D-Tiếng Anh          
5 12D-Tiếng Anh          

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.