SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Anh Thư

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   10B-Tiếng Anh 10E-Tiếng Anh 10C-Tiếng Anh 10D-Tiếng Anh 12F-TC Anh
2       10D-Tiếng Anh 10B-Tiếng Anh 10E-Tiếng Anh
3   10B-Tiếng Anh 12F-Tiếng Anh 10E-Tiếng Anh   10D-Tiếng Anh
4   10C-Tiếng Anh 12E-Tiếng Anh 10C-Tiếng Anh 12E-TC Anh 12E-Tiếng Anh
5   12E-Tiếng Anh 12F-Tiếng Anh   12F-Tiếng Anh  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12E-Tiếng Anh    
3   12E-Tiếng Anh   12F-Tiếng Anh    
4   12F-Tiếng Anh        
5   12F-Tiếng Anh   12E-Tiếng Anh    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.