SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Trịnh Văn Xuân

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1   11B-Toan 12A-Toan      
2   11B-Toan        
3   12C-Toan 11B-Toan   11B-Toan 12C-TC Toán
4   12C-Toan 11B-TC Toán   12A-TC Toán 12A-Toan
5   12A-Toan 12C-Toan   12C-Toan 12A-Toan

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12A-Toan       12A-Toan  
3 12A-Toan       12A-Toan  
4   12C-Toan     12C-Toan  
5   12C-Toan     12C-Toan  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.