SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Hoàng Công Cương

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1         11B-Thể dục  
2         11A-Thể dục  
3            
4         11B-Thể dục  
5         11A-Thể dục  

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 CL1-Thể dục CL3-Thể dục   CL5-Thể dục    
3 CL1-Thể dục CL3-Thể dục   CL5-Thể dục    
4 CL2-Thể dục CL4-Thể dục   CL6-Thể dục    
5 CL2-Thể dục CL4-Thể dục   CL6-Thể dục    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.