SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Trọng Hùng

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1       12B-Toan    
2 11A-SH-TNHN   12B-Toan 12B-Toan 12B-TC Toán  
3     12H-Toan 11A-Toan   12H-TC Toán
4 12H-Toan   11A-Toan 11A-TC Toán 12H-Toan  
5 12B-Toan   11A-Toan   12H-Toan 11A-Toan

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2       12H-Toan 12B-Toan  
3         12B-Toan  
4 12H-Toan     12H-Toan    
5 12B-Toan     12B-Toan 12H-Toan  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.