SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 1, năm học 2022-2023
TKB áp dụng từ: 03/10/2022


Thời khóa biểu giáo viên: Nguyễn Thị Thành

BUỔI SÁNG

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1     12D-Tin hoc 10B-Toan 10B-TC Toán  
2       10B-Toan    
3 12G-Toan   10B-Toan 12D-Toan 12G-Toan  
4 12D-Toan   12D-Toan 12D-TC Toán 12G-Toan 12G-Toan
5 12G-Tin hoc   12D-Toan     12G-TC Toán

BUỔI CHIỀU

  Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
1            
2 12D-Toan       12D-Toan  
3 12G-Toan     12D-Toan 12D-Toan  
4       12G-Toan 12G-Toan  
5       12G-Toan    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD sáng | Bảng PCGD chiều


Trường THPT Chu Văn An-Khu phố 2-Thị trấn Chơn Thành-Huyện Chơn Thành-Tỉnh Bình Phước - Email: thptchuvanan@binhphuoc.edu.vn - Telephone: 02716504469 - website: http://thptchuvananbp.edu.vn.