Rss Feed

Danh mục

Thống kê

Kế hoạch kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Đăng lúc: Thứ hai - 19/11/2018 09:48 - Người đăng bài viết: Webmaster
Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       
    Số: 197 /KH-THPTCVA               Chơn Thành, ngày 14 tháng 11 năm 2018
 
                                                           KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ I
                                                                  NĂM HỌC: 2018-2019


          Căn cứ Công văn số 3785/SGDĐT- GDTrH ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn kiểm tra học kỳ I cấp THCS, THPT và Sơ kết HKI năm học 2018-2019;
          Căn cứ Công văn số 4546/SGDĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kì I, học kì II cấp THCS, THPT năm học 2017-2018;
          Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ I và sơ kết học kỳ I năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
         
I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I:
          1. Đề kiểm tra ra trong phạm vi chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, giới hạn tới hết tuần 17 (lưu ý đề kiểm tra của tất cả các môn không được ra trong phần giảm tải). Đề ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
          2. Thời gian làm bài của môn Ngữ Văn và môn Toán là 90 phút/môn; các môn còn lại 45 phút/môn.
          3. Đối với các môn GDQP, Thể dục, Tin học và Nghề (khối 11) của các khối lớp 10, 11, 12 giáo viên giảng dạy ra đề và cho học sinh kiểm tra học kì I nhưng phải đảm bảo không cắt xén chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 10/12/2018 đến ngày 15/12/2018.
         
II. PHÂN CÔNG RA ĐỀ VÀ THỜI GIAN NỘP ĐỀ:
          1. Khối 12: Đề kiểm tra khối 12 do Sở GD&ĐT ra đề gồm 09 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và GDCD. Số lượng câu và hình thức ra đề như sau:
          - Tự luận: Ngữ văn.
          - Trắc nghiệm và tự luận: Các môn còn lại.
- Thực hiện theo Công văn số 4546/SGDĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kì I, học kỳ II cấp THCS, THPT năm 2017-2018.
          2. Khối 10, 11: Đề kiểm tra khối 10, 11 do Sở GD&ĐT ra đề gồm các môn sau: Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh.
          - Đề ra theo hình thức tự luận, trắc nghiệm theo đặc thù từng môn và thực hiện theo Công văn số 4546/SGDĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra học kì I, học kì II cấp THCS, THPT năm học 2017-2018.
- Lưu ý: Việc kiểm tra học kì I môn Tiếng Anh khối 10&11 cần chuẩn bị phương tiện nghe (Máy Cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) phục vụ phần kiểm tra kĩ năng NGHE. Thời gian làm bài kiểm tra phần NGHE từ 5 đến 8 phút.
3. Đề kiểm tra khối 10, 11 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ (Kể cả khối 12) tổ chuyên môn thống nhất ma trận đề, phân công ra đề, hướng dẫn chấm và nộp về Hiệu trưởng trước thứ 7 ngày 08/12/2018.    Dựa trên cấu trúc đề kiểm tra học kì I theo Công văn số 4546/SGDĐT- GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước và đặc thù của môn học mà các tổ chuyên môn họp thống nhất chọn hình thức ra đề kiểm tra cho phù hợp.
          Lưu ý: Giáo viên bộ môn có trách nhiệm thông báo và hướng dẫn cho học sinh biết, hiểu cấu trúc và ma trận đề kiểm tra HKI các môn theo đề chung của Sở GD&ĐT cũng như đề chung của trường.
          III. THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KÌ I:     
Từ ngày 17/12/2018 đến 22/12/2018.
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ I:
1. Lịch kiểm tra của khối 12: (Kiểm tra vào buổi sáng)
 
NGÀY BUỔI SÁNG THỜI GIAN LÀM BÀI GHI CHÚ
18/12/2018 Ngữ văn Từ 7h15 – 8h45  
Vật lý Từ 9h15 – 10h00  
19/12/2018 Tiếng Anh Từ 7h15 – 8h00  
Lịch sử Từ 8h30 – 9h15  
20/12/2018 Toán Từ 7h15 – 8h45  
Sinh học Từ 9h15 – 10h00  
21/12/2018 Hóa học Từ 7h15 – 8h00  
Địa lý Từ 8h30 – 9h15  
22/12/2018 GDCD Từ 7h15 – 8h00  
Công nghệ Từ 8h30 – 9h15  
 
 (Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
2. Lịch kiểm tra của khối 10, 11: (Kiểm tra vào buổi chiều)
NGÀY BUỔI CHIỀU THỜI GIAN LÀM BÀI BUỔI CHIỀU THỜI GIAN LÀM BÀI
18/12/2018 Hóa học 10 Từ 13h30 – 14h15 Ngữ văn 11 Từ 13h30 – 15h00
Địa lý 10 Từ 14h45 – 15h30 Tiếng Anh 11 Từ 15h30 – 16h15
19/12/2018 Ngữ văn 10 Từ 13h30 – 15h00 Hóa học 11 Từ 13h30 – 14h15
Tiếng Anh 10 Từ 15h30 – 16h15 Địa lý 11 Từ 14h45 – 15h30
20/12/2018 Sinh học 10 Từ 13h30 – 14h15 Toán 11 Từ 13h30 – 15h00
GDCD 10 Từ 14h45 – 15h30 Công nghệ 11 Từ 15h30 – 16h15
21/12/2018 Toán 10 Từ 13h30 – 15h00 Sinh học 11 Từ 13h30 – 14h15
Công nghệ 10 Từ 15h30 – 16h15  GDCD 11 Từ 14h45 – 15h30
22/12/2018 Vật lý 10 Từ 13h30 – 14h15 Vật lý 11 Từ 13h30 – 14h15
Lịch sử 10 Từ 14h45 – 15h30 Lịch sử 11 Từ 14h45 – 15h30
 
(Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Ban giám hiệu nhà trường:
- Sắp xếp học sinh trong phòng thi không quá 24 học sinh/phòng, phòng thi cuối cùng có thể ít hơn hoặc nhiều hơn 24 học sinh/ phòng.
- Lên danh sách niên yết phòng thi xếp theo thứ tự a, b, c… của khối lớp.
- Phân công giám thị  đảm bảo 02 giáo viên trong mỗi phòng thi.
- Đối với các môn thi theo đề chung của Sở GD&ĐT nhà trường gửi hướng dẫn chấm về cho giáo viên sau khi kết thúc môn thi.
- Đối với các môn thi theo đề chung của trường:
+ Các môn: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, GDCD, Công nghệ của khối lớp 10, 11và Công nghệ khối lớp 12 tổ chuyên môn nộp đề và hướng dẫn chấm về Hiệu trưởng theo thời gian trên.
+ Các môn: Thể dục, GDQP, Tin học và Nghề (khối 11) thì giáo viên bộ môn giảng dạy ra đề và cho học sinh kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong giáo viên nộp lại đề, hướng dẫn chấm về Hiệu trưởng. 
2. Công tác chấm thi: Môn nào thi xong thì giáo viên nhận bài thi và chấm ngay môn đó. Việc chấm bài kiểm tra học kì phải đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng và chính xác.
3. TTCM tổ Tiếng Anh – Địa lý chuẩn bị đầy đủ máy Cassette để học sinh khối 10, 11 kiểm tra kĩ năng nghe.
4. Các TTCM nộp báo cáo (theo mẫu của Công văn số 3785/SGDĐT- GDTrH ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước) về địa chỉ E-mail BGH trước ngày 27/12/2018 để tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT.
5. Các bộ phận liên quan thực hiện đúng thời gian theo kế hoạch.
VI. CÁC MỐC THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐIỂM SỐ & SƠ KẾT HKI:
1. GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra thường xuyên, định kì của học kì I trên sổ điểm điện tử chậm nhất trước 17 giờ 00 ngày 15/12/2018.
2. GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì I và điểm trung bình môn đến hết ngày 25/12/2018.
3. GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trước 14 giờ 00 ngày 27/12/2018.
4. Thời gian xét kết quả 2 mặt: 14h00 ngày 27/12/2018. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng sau khi xét xong.
5. Ngày 29/12/2017 sơ kết học kì I năm học 2018-2019.
Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì I và Sơ kết học kì I năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An./.
 
                                                                             HIỆU TRƯỞNG
                                                                                      (Đã ký)
 
 
                                                                             Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quang
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh Cán bộ-Viên chức nhà trường

Previous
Next
 • Hình ảnh Tổ chuyên môn-Săn hàng giá gốc, cực sốc từng giây

  Bạn không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm hàng khuyến mãi vì tất cả đều đã có tại Cungsale.vn.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để mua hàng khuyến mãi với giá tốt nhất...

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hãy nhanh tay đặt tiệc cưới với chúng tôi

  Chuyên nhận nấu ăn, tiệc cưới, hội nghị.

  Hãy đến với Hình ảnh Tổ chuyên môn.

 • Bạn muốn chụp ảnh cưới Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận chụp ảnh cưới, Sinh nhật, hội nghị, Dã ngoại.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

Nguyễn Văn Nghiêm
0918918447

Danh ngôn

Có ít nhất một người bạn để ta chia sẻ những tư tưởng và tình cảm thì tốt hơn là có cả một lô bạn hời hợt.Dr. Blair Justice