Rss Feed

Danh mục

Thống kê

Kế hoạch năm học 2016-2017

Đăng lúc: Thứ năm - 06/10/2016 00:01 - Người đăng bài viết: Webmaster
Năm học 2016-2017, nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường là: Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường chống học sinh lưu ban, bỏ học nhằm thực hiện phổ cập giáo dục THPT. Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, đạo đức và năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm. Phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Chu Văn An                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          --------------                                         ---------------
          Số :106/KH-THPTCVA            Chơn Thành, ngày 03 tháng 10 năm 2016
                                                         
                                                               
KẾ HOẠCH
                                         Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017

Phần 1: Các căn cứ xây dựng kế hoạch
- Căn cứ Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT gày 26 tháng 8 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và
Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên
và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2016-2017.
- Căn cứ công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017.
- Căn cứ Quyết định số 1803/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước
về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của của giáo dục mầm non, giáo dục
phổ thông, giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước
- Căn cứ công văn số 4062/SGDĐT- GDTrH ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo
Bình Phước về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017.
 - Căn cứ vào Nghị quyết của Hội đồng trường và tình hình thực tế địa phương và đơn vị.
 - Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 của trường.
 - Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.
Phần 2: Đặc điểm nhà trường
        I.Học sinh

Lớp Số học sinh Lớp Tăng, giảm so năm học trước Ghi chú
Lớp Học sinh
10 268 9 0 -9 So hs cuối năm
11 273 8 1 84 nt
12 182 6 -1 -10 nt
Cộng 723 23 0 65  
       II. CBQL, giáo viên và nhân viên:
          Tổng số là 76 trong đó:
       1. CBQL: 3 người, 0 nữ.
       2. Nhân viên 14 người, chia ra: 1 Kế toán, 1 Văn thư,  1 YTHĐ, 1 Thư viện, Thiết bị,  1 PCGD,
 1 Phục vụ, 3 Bảo vệ, 1 Điện-nước.  
       3. Giáo viên: Tổng số: 59 giáo viên, tỉ lệ giáo viên/lớp = 2,56.

Môn Toán Hoá Sinh Tin TD Văn Sử Địa GDCD CN AV QP
10 7 7 2 2 3 9 4 4 2 1 6 2
Thừa 0,5 0,5        1        
Thiếu                          
III. Cơ sở vật chất:
Phòng Số phòng học Số phòng chức năng
Vật lý Hoá học Sinh học Tin học Thư viện Phòng LAB
Hiện có 28 1 1 1 2 1 1
Thừa 5            
IV. Phân tích môi trường giáo dục:
       1. Môi trường bên trong
a. Thuận lợi:
          - Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, đồng bộ các môn, lực lượng trẻ, nhiệt tình.
          - Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.
          - Cơ sở vật chất: đáp ứng đủ các yêu cầu dạy học.
- b. Khó khăn:
          - Một số giáo viên trẻ, kinh nghiệm quản lý, giáo dục học sinh còn hạn chế. Một số giáo viên
bộ môn còn thiếu quan tâm trong việc quản lý nề nếp, thực hiện nội quy của học sinh trong giờ dạy,
ngôn ngữ giao tiếp với học sinh chưa thân thiện, chuẩn mực.
-Tỷ lệ GV trên chuẩn thấp  6,78%.
- GV nữ trong độ tuổi sinh nhiều, số GV nghỉ hộ sản trong năm nhiều ảnh hưởng đến công tác
chuyên môn và chủ nhiệm của trường.Một số GV có gia đình, nhà ở xa trường, ảnh hưởng đến việc
phân bố tiết dạy vả TKB lớp.
- Một bộ phận học sinh còn đua đòi, chơi game, ý thức học tập kém, lơ là trong học tập do chưa
xác định đúng động cơ mục đích học tập. Ý thức tự học, việc đọc sách tham khảo của đa số học sinh
còn yếu.
       2. Môi trường bên ngoài:
a. Thời cơ:
- Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo kịp thời về công tác chuyên môn, về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.
          - Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ, sự đồng thuận của CMHS.
b. Thách thức:
          - Chất lượng đầu vào ( lớp 10 ) còn thấp, tỷ lệ học sinh yếu nhiều, nguy cơ bỏ học cao.
          - Các loại hình vui chơi giải trí không lành mạnh bên ngoài học đường ảnh hưởng, lôi cuốn  học sinh
vào con đường ham chơi, lười học, thích hưởng thụ, thậm chí là  hư hỏng.
-Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình đặc biệt ( Sống cùng ông bà, người thân …) việc giáo dục từ
gia đình rất hạn chế.
Phần 3:  Nội dung kế hoạch
I. Mục tiêu chung:
Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy,
đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tăng cường
chống học sinh lưu ban, bỏ học nhằm thực hiện phổ cập giáo dục THPT. Xây dựng đội ngũ giáo viên
có phẩm chất, đạo đức và năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm. Phấn đấu đạt được một số chỉ tiêu
trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh”
 gắn với cuộc vận động“Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo
. Triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị Ban chấp hành
Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
II. Các chỉ tiêu phấn đấu:
       1. Học sinh:
a. Huy động và duy trì sĩ số
              - Huy động học sinh: Tỉ lệ: 100 %
                                                                         Năm trước        
              - Số học sinh giảm:  < 3 % (22 HS)    6,2 % (44 HS)
              - Tỉ lệ học sinh bỏ học                  
          không quá 1 % (7 HS)                  1,22 %                
b. Chất lượng giáo dục:
          - Xếp loại hạnh kiểm:
                   + Tốt:       83 %                                    82,50 %                        
                   + Khá:      14,72%                                15,68 %                
                   + TB:         1 %                                    1,37 %                        
                   + Yếu:        0,28 %                               0,46 %                          
          - Tỉ lệ học lực:
                   + Giỏi:        4 %                                3,35 %                        
                   + Khá:        34 %                              33,94 %              
                   + TB:          58,5 %                           58,75 %              
                   + Yếu:          3,5 %                             3,96 %
                   + Kém:         0,0 %                              0,00 %
            - Lưu ban (chung): không quá 2,5%             2,59 %
            - Thi lại:  < 3,5%                                          3,96 %
            - Tỉ lệ lên lớp sau thi lại: trên 97,5%          97,41 %
            - Tốt nghiệp THPT: 85 % trở lên               77,08 %
            - Học sinh giỏi các môn văn hóa, hội thi: học sinh giỏi môn văn hóa 4 giải, các hội thi khác 8 giải.
2. CBQL, GV, NV:
a. Xếp loại viên chức cuối năm: 35% xuất sắc
          b. Danh hiệu thi đua cuối năm.
 
          - Cá nhân                                                                          Năm trước
                   + Đạt LĐTT:                             số lượng: 72                68
                   + Đạt CSTĐ cấp cơ sở            số lượng:    11              
                   + Đạt CSTĐ tỉnh                      số lượng:    1                        
          - Tập thể:
                   + Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ( Tổ LĐTT): 05
                   + Trường đạt LĐ: 1                                               
- Khen thưởng
       + Bằng khen:
       ­ UBND tỉnh: số lượng cá nhân : 01 ; 
          Trung ương Đoàn: số lượng tập thể: 01, cá nhân: 01
                + Giấy khen:
      Sở GD-ĐT, Công đoàn ngành, UBND Huyện cho tập thể và cá nhân: 40                      
 III. Các nhiệm vụ trọng tâm:
1. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 theo nội dung hướng dẫn số
  4062/SGDĐT- GDTrH ngày 26 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo ;
2. Tăng cường nề nếp, kỷ cương và chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc
vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp,
gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức
lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh;
3. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng
xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực
đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo;
quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp;
chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức
Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh;
Thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà trường, thực hiện quyền
tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực
quản trị nhà trường, trách nhiệm của cán bộ quản lý đối với hoạt động giáo dục của đơn vị;
4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo
của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề
thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học;
5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của
học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập
với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của
học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và của xã hội;
6. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  giáo dục. Tăng cường
các biện pháp để giảm tỉ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, duy trì trường chuẩn quốc gia.
Tăng cường công tác huy động học sinh đến trường và duy trì tốt sĩ số.


Tải bản kế hoạch chi tiết
Tác giả bài viết: PMC
Nguồn tin: BGH
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

Hình ảnh Cán bộ-Viên chức nhà trường

Previous
Next
 • Hình ảnh Tổ chuyên môn-Săn hàng giá gốc, cực sốc từng giây

  Bạn không cần phải chờ đợi, không cần phải tìm kiếm hàng khuyến mãi vì tất cả đều đã có tại Cungsale.vn.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để mua hàng khuyến mãi với giá tốt nhất...

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hình ảnh Tổ chuyên môn - Mua hàng chỉ với 10.000đ

  Chương trình mua hàng với giá cực sốc tại một số thời điểm tron ngày.

  Hình ảnh Tổ chuyên môn mỗi ngày để có được sản phẩm với giá cực sốc.

 • Hãy nhanh tay đặt tiệc cưới với chúng tôi

  Chuyên nhận nấu ăn, tiệc cưới, hội nghị.

  Hãy đến với Hình ảnh Tổ chuyên môn.

 • Bạn muốn chụp ảnh cưới Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận chụp ảnh cưới, Sinh nhật, hội nghị, Dã ngoại.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

 • Bạn muốn thiết kế Website Hãy nhanh tay gọi chúng tôi

  Chuyên nhận thiết kế Website giá cực rẻ.

  Hãy đến với Kim Cúc Foods để tận hưởng nét Việt.

Nguyễn Văn Nghiêm
0918918447

Danh ngôn

Không bè bạn, thế giới chỉ còn có hoang vu.Anonymous