Cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018

Cam kết chất lượng giáo dục phổ thông năm học 2017-2018
Cam kết chất lượng năm học 22017-2018
Sở GD-ĐT Bình Phước                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Chu Văn An                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          ----------------                                                --------------------- 
                                                         Chơn Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2017 
 
                                                                 THÔNG BÁO
             Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018
                                                               --------------***---------------

 
STT NỘI DUNG Chia theo khối lớp
Lớp 10 Lớp 11 12
 
I
 
Điều kiện tuyển sinh
 
Thi tuyển theo qui chế ban hành kèm theo TT số02/2013/TT-BGDĐT
 ngày 30/01/2013
của Bộ GDĐT
 
Theo QĐ 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày25/12/2002 v/v qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT Theo QĐ 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25/12/2002 v/v qui định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THPT
 
 
II
Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục tuân thủ
 
Chương trình GDPT cấp THPT ( Ban hành kèm theo QĐ 16/2006/QĐ-BGDĐT và CV 5842/BGDĐT-VP ngày 01/09/2011 về hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học GDPT )
- Chương trình GD kỷ năng sống, GD giới tính, pháp luật, phòng chống các tệ nạn XH... được tích hợp với các chương trình GD chính khóa với các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
 
III
1.Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình.
2.Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh
1. Họp CMHS mỗi năm ít nhất là 3 lần, thông tin chuyên cần và kết quả học tập và rèn luyện của học sinh trên website của trường.
2. Nghiêm túc, tích cực, tự giác, thân thiện. Giáo dục học sinh có thái độ học tập tốt đạt 95%
3. Thường xuyên liên lạc với PHHS thông qua ban tư vấn HS 
 
 
IV
Điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục cam kết phục vụ học sinh (như các loại phòng phục vụ học tập, thiết bị dạy học, tin học ...) Đủ phòng học, bàn ghế cho học sinh mỗi lớp được học 2 buổi/ ngày.
- Thư viện, các phòng bộ môn, phòng TNTH đáp ứng nhu cầu cho việc giảng dạy,học tập và nghiên cứu.
Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12  đều được học tin học.
- Có hệ thống phát wifi cho HS truy cập Internet tại trường.
- Có đủ sân chơi cho HS
 
 
V
 
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục 
- Hoạt động Đoàn, Hội.
- Hoạt động các CLB môn chuyên được tích hợp với hoạt động hướng nghiệp, GD ngoài giờ lên lớp.
- Hoạt động của quỹ khuyến học - khuyến tài, quỹ học bổng giúp HS nghèo vượt khó học giỏi
 
 
VI
 
Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, phương pháp quản lý của cơ sở giáo dục
 
1. Cán bộ quản lý : 3, 100% có trình độ ĐH
2. Giáo viên : 100% có trình độ ĐH, 4/57 có trình độ thạc sĩ
3. Phương pháp quản lý :
- Theo quy định của luật GD, điều lệ trường THPT
- Phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của CB, GV, CNV là chính.
- Phân cấp quản lý, chịu trách nhiệm cá nhân.
 
 
VII
 
Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được
 
- Hạnh kiểm TB trở lên : 99%
- Học lực TB trở lên :98%
- Sức khỏe :
Tốt( 70%),
 Khá (30%)
- Hạnh kiểm TB trở lên : 99%
- Học lực TB trở lên :98%
- Sức khỏe :
Tốt( 70%),
 Khá (30%)
- Hạnh kiểm TB trở lên : 100%
- Đủ ĐK dự thi TN : 100%
- Sức khỏe :
Tốt( 70%),
Khá (30%)
 
VIII
 
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh
98% HS có thể lên lớp 11
 
98% HS có thể lên lớp 12
 
TN THPT: ≥ 95%
-ĐH,CĐ : 80%
 
                                                                                    HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
                                                                                  Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH