Kế hoạch Hội chữ Thập đỏ năm học 2016-2017

Kế hoạch Hội chữ Thập đỏ năm học 2016-2017
Hội Chữ thập đỏ trường THPT Chu Văn An rất mong sự quan tâm, ủng hộ giúp đỡ kinh phí của thầy cô giáo, học sinh, cựu học sinh, phụ huynh học sinh của trường THPT Chu Văn An để "Cùng chúng tôi chia sẻ khó khăn và ươm mầm yêu thương trong mỗi một con người". Các Chi hội tổ chức hoạt động có hiệu quả các chương trình của Hội Chữ thập đỏ.
HỘI CTĐ HUYỆN CHƠN THÀNH
HỘI CTĐ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  Chơn thành, ngày 15 tháng 10 năm 2016
 
                                                                  KẾ HOẠCH
                                   Hoạt động Hội  Chữ thập đỏ năm học 2016 – 2017

                                                  
  
I.  MỤC TIÊU
- Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng hoạt động Chữ Thập đỏ trong hệ thống trường học.
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, xây dựng Hội chữ thập đỏ vững mạnh.
- Củng cố và phát triển tổ chức chi Hội CTĐ trong trường học.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục học sinh tinh thần tương thân tương ái; giúp đỡ
lẫn nhau để nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện.
II. NỘI DUNG
Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm


Tác giả bài viết: Nguyễn Tuấn Phi Kha

Nguồn tin: CTĐ