Công đoàn trường

Công đoàn trường
 

BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

 
STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
1 Lương Thị Kim Thoa Chủ tịch Công Đoàn  
2 Dương Trần Quốc Vũ Phó Chủ tịch  
3 Nguyễn Thị Lam CN UBKT  
4 Đào Thị Thủy Châu UV BCH  
5 Đinh Như Mạnh Hùng UV BCH