Công khai thông tin về đội ngũ năm học 2017-2018

Công khai thông tin về đội ngũ năm học 2017-2018
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Sở GD-ĐT Bình Phước                       CÔNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Chu Văn An                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                              
                                                      Chơn Thành, ngày 05 tháng 9 năm 2017                                    
                                        THÔNG BÁO
      Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên 
                         của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018
                                              --------------***---------------

STT NỘI DUNG Tổng số Hình thức 
tuyển dụng
Trình độ đào tạo Ghi chú
Biên
chế
Hợp đồng TS ThS ĐH TCCN Dưới TCCN
  Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và  nhân viên 72 67 5   4 61   3 4  
I Giáo viên 57 57     4 53        
  Trong đó số giáo viên dạy môn:                    
1 Toán 9 9     1 8        
2 Vật lý 7 7       7        
3 Hóa học 7 7     1 6        
4 Sinh học 2 2     1 1        
5 Tin học 1 1       1        
6 Ngữ văn 10 10     1 9        
7 Lịch sử 4 4       4        
8 Địa lý 4 4       4        
9 Tiếng Anh 4 4       4        
10 Tiếng Pháp 0 0       0        
11 Công nghệ 1 1       1        
12 Hướng nghiệp 0 0       0        
13 GDCD 3 3       3        
14 Thể dục 3 3       3        
15 Quốc phòng 2 2       2        
II Cán bộ quản lý 3 3       3        
1 Hiệu trưởng 1 1       1        
2 Phó hiệu trưởng 2 2       2        
III Nhân viên 12 7 5     5   3 4  
1 Nhân viên văn thư 1 1           1    
2 Nhân viên kế toán 1 1       1        
3 Thủ quĩ 0                  
4 Nhân viên y tế 1 1           1    
5 Nhân viên thư viện 1 1       1        
6 Nhân viên khác 5 3 2     3   1 1  
7 Giáo vụ 0                  
8 Bảo vệ 3   3           3  
                                                                                                     HIÊU TRƯƠNG


                                                                                                      Phan Minh Chánh     

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH