Kế hoạch Tổ Địa lý-Tháng 10/2016

Kế hoạch Tổ Địa lý-Tháng 10/2016
Kế hoạch tháng 10-2016
   TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
          TỔ: ĐỊA LÍ
 
                                                                         KẾ HOẠCH THÁNG 10
                                                                    Tuần Ngày NỘI DUNG NGƯỜI THỰC HIỆN Điều chỉnh
 
 
I
 3/10-8/10 -Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm học 2016-2017 (13h30)
- Thực hiện thời khóa biểu dạy hai buổi
- Theo dõi kế hoạch tuần 7 của trường
- GV 12 thống nhất nội dung dạy buổi chiều theo từng chủ đề
- GVCN rà soát lại các thong tin trên VnEdu
- Hoàn thành điểm số tháng 9 vào phần mềm VnEdu
- Ký giáo án và thực hiện chương trình tuần 7
- Nộp bài E- lening về trường
 - GVCN báo cáo tuần 7 về BGH
Cả tổ
 
Cả tổ
Cả tổ
Cô Châu+ Cô Tiềm
GVCN
GVBM
Tổ trưởng
GVBM
GVCN
 
 
 
II
11/10-15/10
 
 
-       Ký giáo án tuần 8
-       Theo dõi kế hoạch của nhà trường
-       GVBM đăng kí thao giảng
-       GV khối 12 soạn đề theo hình thức trắc nghiệm
-       Họp tổ chuyên môn: Sinh hoạt chuyên đề tháng 10
-       Kiểm tra hồ sơ tổ viên
-       GVCN báo cáo tuần 8 về BGH
 
Tổ trưởng
Cả tổ
GVBM
Cô Châu, Cô Tiềm
Cả tổ
Tổ trưởng
GVCN
 
 
III
17/10
- 22/10
 
 
- Ký giáo án tuần 9
- Theo dõi kế hoạch của trường
-  Nhà trường kiểm tra hồ sơ CM GV, Tổ CM
- GVBM đăng ký thao giảng
- Lên kế hoạch bồi dưỡng Olympic khối 10, khối 11
- Phát động phong trào tặng sách cho tủ sách dùng chung
- GVCN nộp báo cáo tuần về BGH
 
Tổ trưởng
 Cả tổ
BGH
GVBM
Cô Châu, Cô Tiềm
Cả tổ
GVCN
 
 
 IV
 
 
 
24/10 – 29/10
 

 
 
-       Ký giáo án tuần 10
-       Theo dõi kế hoạch của nhà trường
-       Bồi dưỡng Olympic K10, k11
-       GVBM khối 12 soạn câu hỏi ôn trắc nghiệm
-       Sinh hoạt tổ chuyên môn: tổng kết tháng 10
-       GVCN nộp báo cáo tuần 10 về BGH
Tổ trưởng
Cả tổ
Cô Châu, Cô Tiềm
Cô Châu, Cô Tiềm
Cả tổ
GVCN
 
 
                                                                       Chơn Thành, ngày 30/10/2016
                                                                                         TTCM
                                                                                    Chu Thị Tiềm

Tác giả bài viết: Chu Thị Tiềm