Kế hoạch tổ Địa lý tháng 12/2016

Kế hoạch tổ Địa lý tháng 12/2016
Kế hoạch tổ Địa lý tháng 12/2016
SỞ GD – ĐT BÌNH PHƯỚC
Trường THPT Chu Văn An   
             --------------                                      KẾ HOẠCH TỔ ĐỊA
                                                                       Tháng 12/ 2016
                                                                     ----------  &  ----------
 

TUẦN NGÀY NỘI DUNG NGƯỜI PHỤ TRÁCH Điều chỉnh
 
 
I

 
28/11-5/12
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần 16
--Họp Hội đồng
- Ký giáo án tuần 16
-Thực hiện chương trình tuần 16
 
GVCN
 Cả tổ
TTCM
 
GVBM
 
 
 
II
07/12
 đến
 12/12
 
- Sinh hoạt dưới cờ để nghe kế hoạch tuần
- Họp Công đoàn góp ý tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên năm 2016
-Hoàn tất nộp đề kiểm tra HKI (gồm đề, ma trận, đáp án)
-Hoàn tất kê khai thu nhập năm 2016
 
GVCN
 
CTCĐ

Cô Thao K10
Cô Thùy K11 
TT
 
 
III

14/12
 đến
19/12
-Ôn tập HKI.
-Sinh hoạt tổ chuyên môn
-Sinh hoạt tổ đảng, đánh giá đảng viên năm 2016
-Nộp kê khai thu nhập năm 2016 và quy chế hoạt động cơ quan về Sở GD
GVBM
TTCM
TT
 
IV 19/12-24/12 -KIểm tra HKI (theo lịch kiểm tra) Theo phân công  
 
 
IV
 
24/12-26/12
27/12
28/12
30/12
31/12
26/12-31/12
 
-Chấm bài kiểm tra HKI, nhập điểm, sơ kết bộ môn
-Hoàn thành xếp loại hai mặt HKI
-Xét kết quả HKI (14h)
-Lễ sơ kết HKI (7h30)
-Họp PHHS các lớp lần 2 (8h)
-Kiểm kê tài sản cuối năm
 
GVBM
 
GVCN
HT
BGH
BGH+GVCN
BGH+KT+VP+TV+TB
 
 
                                                                                                                Tổ trưởng
                                                                                                                Chu Thị Tiềm
 

Tác giả bài viết: Chu Thị Tiềm