Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019

Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019
Kế hoạch kiểm tra học kỳ II năm học 2018-2019
SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
    Số:  77 /KH-THPTCVA                  Chơn Thành, ngày 25 tháng  3  năm 2019
 
 
KẾ HOẠCH KIỂM TRA HỌC KÌ II
& TỔNG KẾT NĂM HỌC: 2018-2019
 

          Căn cứ công văn số 626/SGDĐT- GDTrH ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Sở Gíao dục và Đào tạo tỉnh Bình Phước về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, ôn tập, kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2018-2019 cấp THCS và THPT;
          Căn cứ kế hoạch năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch kiểm tra học kỳ II và tổng kết năm học 2018-2019 cụ thể như sau:
          I. NỘI DUNG, HÌNH THỨC ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II:
          1. Đề kiểm tra ra trong phạm vị chuẩn kiến thức, kĩ năng của Bộ GD&ĐT ban hành, giới hạn trong chương trình học kì II (lưu ý đề kiểm tra của tất cả các môn không ra trong phần giảm tải) và ra theo tinh thần đổi mới, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực, tích hợp liên môn.
          2. Thời gian làm bài của hai môn Ngữ Văn và Toán là 90 phút/môn; các môn còn lại 45 phút/môn.
3. Hình thức ra đề: Đối với các môn kiểm tra theo đề chung của trường, các TTCM họp tổ thống nhất hình thức ra đề và dựa trên cơ sở cấu trúc đề kiểm tra của Sở GD&ĐT Bình Phước (Công văn số 4546/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKI, HKII năm học 2017-2018 và Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2018 về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 10, 11, 12; môn Sinh lớp 12 điều chỉnh năm học 2017-2018). Nhưng phải đảm bảo không cắt xén chương trình và tuân thủ xây dựng ma trận đề. Đảm bảo kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận và trắc nghiệm khách quan, gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. (Ma trận đề kiểm tra học kì II của tất cả các môn, giáo viên bộ môn có trách nhiệm hướng dẫn, phân tích cho tất cả học sinh biết và hiểu trong thời gian sớm nhất . Gíao viên tổ chức ôn tập đúng trọng tâm của ma trận đề kiểm tra HKII)
          4. Cấu trúc đề: Theo cấu trúc đề kiểm tra của Sở GD&ĐT.
          5. Các môn GDQP, Thể dục, Công nghệ, Tin học của khối lớp 12 giáo viên bộ môn ra đề, đáp án và cho học sinh kiểm tra học kì II theo phân phối chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 15/4/2019 đến ngày 20/4/2019.
          6. Các môn GDQP, Thể dục, Tin học của khối lớp 10, 11 và môn GD Nghề phổ thông (của khối 11) giáo viên bộ môn cho học sinh kiểm tra học kì II theo phân phối chương trình. Thời gian kiểm tra từ ngày 29/4/2019 đến ngày 04/5/2019 (Những lớp có tiết trong các ngày nghỉ lễ thì GVBM sắp xếp cho học sinh kiểm tra tuần trước đó sao cho phù hợp. Nếu thiếu tiết thì cho học bù thời gian sau lịch kiểm tra HKII của Sở GD&ĐT).
Lưu ý: Các môn GDQP, TD, Tin học ( khối 10) và GD nghề phổ thông (khối 11) giáo viên bộ môn tự sắp xếp lịch cho học sinh kiểm tra vào các buổi chiều cho phù hợp.
7. Các môn sau khi kiểm tra xong GVBM nộp đề và đáp án về Hiệu trưởng.
          II. PHÂN CÔNG RA ĐỀ, THỜI GIAN NỘP ĐỀ VÀ CHẤM THI:
1. Đề kiểm tra khối lớp 12 do Sở GD&ĐT ra đề gồm 09 môn: Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và GDCD.
2. Đề kiểm tra khối 10, 11 do Sở GD&ĐT ra đề gồm các môn sau: Ngữ văn,  Toán, Tiếng Anh.
Đề ra theo cấu trúc và ma trận đề theo Công văn số 4546/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKI, HKII năm học 2017-2018 và Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2018 về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 10, 11, 12; môn Sinh lớp 12 điều chỉnh năm học 2017-2018)
- Lưu ý: Đối với môn Tiếng Anh khối 10&11 TTCM cần chuẩn bị phương tiện nghe (Máy Cassette hoặc labtop có gắn thêm loa ngoài) phục vụ phần kiểm tra kĩ năng NGHE. Thời gian làm bài kiểm tra phần NGHE từ 5 đến 8 phút.
3. Đề kiểm tra khối 10, 11 các môn: Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD, Công nghệ các tổ chuyên môn ra đề, đáp án, ma trận đề và nộp về Hiệu trưởng chậm nhất thứ 5 ngày 25/4/2019.
4. Nhà trường tổ chức chấm chung đối với các môn do Sở GD&ĐT Bình Phước ra đề (phân công chấm chung có Quyết định sau).
III. THỜI GIAN KIỂM TRA HỌC KÌ II:
  1. Đối với khối lớp 12: Từ ngày 22/4/2019 đến ngày 25/4/ 2019.
  2. Đối với khối lớp 10, 11: Từ ngày 06/5/2019 đến ngày 10/5/2019.
 
IV. LỊCH KIỂM TRA HỌC KÌ II:
  1. KHỐI LỚP 12:
Ngày Buổi sáng Thời gian làm bài Buổi sáng  
Thời gian làm bài
 
22/4/2019 Ngữ văn 12 Từ 7h30 – 9h00 Hóa học 12  
9h30 – 10h15
 
23/4/2019 Địa lý 12 Từ 7h30 – 8h15 Vật lý 12  
Từ 8h45 – 9h30
 
GDCD Từ 10h00 – 10h45 X
24/4/2019 Lịch sử 12 Từ 7h30 – 8h15 Sinh học 12  
Từ 8h45 – 9h30
 
25/4/2019 Toán 12 Từ 7h30 – 9h00 Tiếng Anh 12  
9h30 – 10h15
 
 
( Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
* Chú ý: Khối 12 kiểm tra HKII thì khối 10, 11 học bình thường theo thời khóa biểu; Khối 10, 11 kiểm tra HKII thì khối 12 học bình thường theo thời khóa biểu.
2. KHỐI LỚP 10, 11:
 
Ngày Buổi sáng
(Khối 11)
Thời gian làm bài Buổi chiều
(Khối 10)
 
Thời gian làm bài
 
06/5/2019 Lịch sử 11
Hóa học 11
Từ 7h30 – 8h15
Từ 8h45 – 9h30
Lịch sử 10
Hóa học 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
07/5/2019  
Ngữ văn 11
Sinh học 11
 
Từ 7h30 – 9h00
Từ 9h30 – 10h15
 
Ngữ văn 10
Sinh học 10
 
Từ 13h30 – 15h00
Từ 15h30 – 16h15
08/5/2019 Tiếng Anh 11
GDCD 11
Từ 7h30 – 8h15
Từ 8h45 – 9h30
Tiếng Anh 10
GDCD 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
09/5/2019 Toán 11
Công nghệ 11
Từ 7h30 – 9h00
Từ 9h30 – 10h15
Toán 10
Công nghệ 10
Từ 13h30 – 15h00
Từ 15h30 – 16h15
10/5/2019 Địa lý 11
Vật lí 11
Từ 7h30 – 8h15
Từ 8h45 – 9h30
Địa lý 10
Vật lí 10
Từ 13h30 – 14h15
Từ 14h45 – 15h30
 
( Thời gian nói trên là thời gian từ lúc tính giờ làm bài đến lúc hết giờ làm bài)
 
V. CÁC MỐC THỜI GIAN HOÀN THÀNH ĐIỂM SỐ:
1.Khối lớp 12:
- GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra trong sổ điểm điện tử  hạn chót ngày 20/4/2019.
- GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì II và điểm trung bình môn năm học đến hết ngày 27/4/2019.
- GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trước 13 giờ 30 ngày 29/4/2019.
- Thời gian xét kết quả 2 mặt:  Lúc 14 giờ 00 ngày 29/4/2019. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng sau khi xét xong.
- Ngày 02, 03/5/2019 GVBM, GVCN hoàn thành ghi điểm và nhận xét vào học bạ. Ngày 04/5/2019 hoàn thành học bạ khối 12.
2. Khối lớp 10, 11:
- GVBM hoàn thành vào điểm kiểm tra trong sổ điểm điện tử hạn chót ngày 04/5/2019.
- GVBM hoàn thành điểm kiểm tra học kì II và điểm trung bình môn năm học đến hết ngày 14/5/2019.
- GVCN hoàn thành sổ gọi tên ghi điểm và xếp loại 2 mặt để xét duyệt trước 14h00 ngày 15/5/2019.
- Thời gian xét kết quả 2 mặt: 14h00 ngày 15/5/2019. GVCN nộp danh sách đề nghị khen thưởng học sinh về Hiệu trưởng sau khi xét xong.
- Từ ngày 16, 17 /5/2019 GVBM và GVCN hoàn thành vào điểm và nhận xét các mục trong học bạ. Ngày 18/5/2019 hoàn thành học bạ khối 10, 11.
- Ngày 24/5/2019 tổng kết năm học 2018 - 2019.
VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Bộ phận chuyên môn:
- Ra các Quyết định coi thi, chấm thi, in sao đề thi, tổ làm phách bài thi…
- Sắp xếp học sinh trong phòng thi của khối lớp theo thứ tự a,b,c… mỗi phòng thi không quá 28 học sinh/phòng thi.
- Lên danh sách niêm yết phòng thi, phiếu thu bài thi.
- Phân công giám thị phải đảm bảo 02 giám thị trong mỗi phòng thi.
- Công tác chấm thi đối với các môn do Sở GD&ĐT ra đề: Môn nào thi xong thì chấm ngay môn đó (Chấm tập trung).
2. Bộ phận cơ sở vật chất:
Chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất cho kì thi như chuẩn bị bàn, ghế, vệ sinh phòng học…
3. Các bộ phận liên quan khác thực hiện đúng thời gian theo Quyết định (Quyết định sẽ được ban hành sau).
Trên đây là kế hoạch kiểm tra học kì II và tổng kết năm học 2018-2019 của trường THPT Chu Văn An.
* LƯU Ý:
- Các tổ trưởng chuyên môn xây dựng kế hoạch cụ thể thống nhất trong toàn tổ, để tổ chức ôn tập cho học sinh, đặc biệt chú trọng đến lớp 12, học sinh trung bình, yếu, kém để các em vươn lên, có thể đạt kết quả cao hơn trong kiểm tra học kì II.
- Các tổ trưởng chuyên môn tổ chức họp tổ chuyên môn (trong thời gian sớm nhất) để thảo luận và thống nhất chung Công văn số 4546/SGDĐT-GDTrH ngày 21/11/2017 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKI, HKII năm học 2017-2018 và Công văn số 459/SGDĐT-GDTrH ngày 01/3/2018 về việc thông báo cấu trúc đề kiểm tra HKII môn Toán lớp 10, 11, 12; môn Sinh lớp 12 điều chỉnh năm học 2017-2018.
 
                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                               (Đã ký)
 
 
                                                                                                     Phan Minh Chánh
 

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quang

Nguồn tin: BGH