Kế hoạch tổ chức hội thi bình chọn GVCN giỏi năm học 2016-2017

Kế hoạch tổ chức hội  thi bình chọn GVCN giỏi năm học 2016-2017
Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2016-2017 như sau
SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC
 TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
   
         Số: 147 /KH-THPTCVA
   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                    
                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   
                  
               Chơn Thành, ngày 06  tháng 12 năm 2016.
 KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội thi bình bầu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi cấp trường
      Năm học 2016 – 2017
- Căn cứ công văn số 3970/SGDĐT- GDTrH ngày 10 tháng 9  năm  2016  của Sở giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấp kể từ năm học 2016 – 2017;
- Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Gíao dục và Đào tạo;
- Thực hiện kế hoạch năm học 2016-2017 của trường THPT Chu Văn An. Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi năm học 2016-2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1. Mục đích
          - Đánh giá thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ giáo viên; tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi của trường hàng năm, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm lớp;
          - Phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực nâng cao chất lượng giáo dục ở nhà trường, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
2. Yêu cầu
          Việc tổ chức bình chọn giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích, động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
II. NỘI DUNG, QUY TRÌNH VÀ HÌNH THỨC BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP GIỎI

Nội dung chi tiết xem tại đây


Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quang

Nguồn tin: BGH