Kế hoạch tổ chức dạy-học trực tuyến

Kế hoạch tổ chức dạy-học trực tuyến
Kế hoạch tổ chức dạy-học trực tuyến trong thời gian HS nghỉ học phòng chống dịch Covid-19
SỞ GD-ĐT BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
Số: 20 /KH-THPTCVA
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày 01tháng 02 năm 2021
 
KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DẠY- HỌC TRỰC TUYẾN
TRONG THỜI GIAN HỌC SINH NGHỈ HỌC
PHỎNG, CHỐNG COVID-19.
 
Thực hiện công văn số 288/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 01 năm 2021 của Sở Giáo dục đào tạo Bình Phước về việc thông cáo cho học sinh nghỉ học và chuyển đổi hình thức học để phòng chống dịch Covid-19 trường THPT Chu Văn An triển khai kế hoạch tổ chức dạy học trực tuyến như sau:
  1. Thời gian, thời lượng môn tổ chức thực hiện học trực tuyến:
  • Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 20/02/2021 (Trong khi chờ thông báo thời gian học lại của Sở GD-ĐT)
  • Số tuần : 02 tuần.
  • Số tiết học/môn: Theo PPCT.
  1. Hình thức học trực tuyến:
- Học trên nhóm Zalo, nhóm Facebook, công cụ LMS do Sở GD-ĐT cung cấp và trường đã tập huấn hoặc sử dụng các công cụ Internet khác …
- Đố với nhóm Facebook, nhà trường sẽ thiết lập nhóm học trực tuyến theo khối lớp của trường, GV cần liên hệ với BGH (Thầy Hải chịu trách nhiệm hướng dẫn) để nắm cụ thể nội dung tổ chức, cách xây dựng bài học, cách thu kết quả học tập của học sinh.
3. Nội dung yêu cầu:
- GV cung cấp cho học sinh nội dung bài học dưới các dạng: Video bài giảng; tài liệu hường dẫn tự học; hệ thống phiếu học tập, hệ thống bài tập ôn tập kiểm tra …
-GV theo dõi, kiểm soát và tác động đến học sinh để tất cả các học sinh phải tham gia việc học trực tuyến trong tình hình bệnh dịch có thể kéo dài, khả năng dạy bù không có.
- Khuyến khích GV sử dụng công cụ LMS để theo dõi việc học trực tuyến của học sinh.
- GVBM thông báo cho GVCN danh sách những trường hợp HS không thực hiện học trực tuyến để GVCN thông tin với gia đình học sinh phối hợp nhắc nhở, tác động học sinh thực hiện.
4. Công tác kiển tra, báo cáo của GV:
- Kết thúc đợt học trực tuyến, GV thực hiện kiểm tra việc học trực tuyến của học sinh, đánh giá kết quả và thực hiện báo cáo về nhà trường vào ngày 24/02/2021 theo mẫu đính kèm.
Yêu cầu toàn thể GV và HS nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.
 
 
 
Nơi nhận:;
- Sở Giáo dục Đảo tạo;
- Email toàn thể GV ;
- Đăng tin website trường;
- Lưu:VT;
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Phan Minh Chánh
 
BÁO CÁO
THỰC HIỆN DẠY- HỌC TRỰC TUYẾN
 
Tổ chuyên môn:
Tình hình triển khai tổ chức dạy học trực tuyến
 
Stt Họ và tên GV Môn Lớp dạy Số tiết đã thực hiện Số HS tham dự học Số HS vắng học Số tiết chưa thực hiện Ghi chú
1                
2                
3                
4                
5                
6                
7                
8                
9                
10                
11                
  Cộng              
 
          Ghi chú: TTCM tổng hợp số liệu báo cáo lần đầu vào ngày 24/02/2021
                                                                                      TTCM                                    
 

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH