Kế hoạch chuyên môn nhà trường tháng 9-2021

Kế hoạch chuyên môn nhà trường tháng 9-2021
Kế hoạch chuyên môn nhà trường tháng 9-2021
SỞ GD&ĐT TỈNH BÌNH PHƯỚC          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 139  /KH-THPTCVA                   Chơn Thành, ngày 31  tháng 9 năm 2021
  
                                  KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9
                                             NĂM HỌC 2021-2022

          Căn cứ Kế hoạch số 2566/KH-SGDĐT ngày 20/8/2021 của Sở GD&ĐT Bình Phước về Tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19;
          Thực hiện Kế hoạch số 137/KH-THPTCVA ngày 20/8/2021 của trường THPT Chu Văn An về Tổ chức dạy và học năm học 2021-2022 đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19;
          Thực hiện Kế hoạch số 138/KH-THPTCVA ngày 27/8/2021 của trường THPT Chu Văn An về Tổ chức dạy học trực tuyến trong thời gian đầu năm học 2021-2022 HS chưa đến trường do tình hình dịch bệnh Covid 19;
Trường THPT Chu Văn An xây dựng Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2021 như sau:
          I. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/9/2021 đến ngày 02/10/2021.
          II. Nội dung công việc: 
Tuần Ngày Nội dung Người phụ trách
I
(30/8-05/9)
03/9 Hoàn thành phân công chuyên môn và thời khóa biểu học trực tuyến PHT
04/9 Hoàn thành Phân phối Chương trình giảng dạy, gửi về tổ viên TTCM, TPCM
04/9 Chuẩn bị hồ sơ tổ chuyên môn và hồ sơ giáo viên theo Thông tư 32 TCM và GVBM
04/9 Xây dựng Kế hoạch giáo dục Tổ chuyên môn và hồ sơ cá nhân TCM và GVBM
II
(06/9-11/9)
06/9-11/9 - Thực hiện Chương trình tuần 1 (Dạy và học trực tuyến)
- Ổn định đội tuyển HSG và tiếp tục bồi dưỡng đội tuyển HSG
GVBM
TCM
07/9 Các tổ nộp PPCT qua Email BGH TTCM
10/9 Báo cáo tình hình dạy và học trực tuyến về TTCM GVBM
11/9 TTCM tổng hợp báo cáo về Hiệu trường tình hình dạy và học trực tuyến của tổ về Email BGH. TTCM
 
III
(13/9-18/9)
13/9-18/9 Thực hiện Chương trình tuần 2 (Dạy và học trực tuyến) GVBM
14/9 Nộp Kế hoạch giáo dục của tổ về Email BGH TTCM
15/9 Học sinh lớp 11 đăng ký thi Nghề PT GVCN
17/9 Báo cáo tình hình dạy và học trực tuyến về TTCM GVBM
18/9 TTCM tổng hợp báo cáo về Hiệu trường tình hình dạy và học trực tuyến của tổ về Email BGH.
 
 
TTCM
IV
(20/9-25/9)

 
20/9-25/9 Thực hiện Chương trình tuần 3 GVBM
 
21/9 - Nộp danh sách HSG các môn theo mẫu gửi về Email các tổ.
- Nộp đề lập ngân hàng đề HSG về trường.
- Nộp danh sách HS lớp 11 thi Nghề PT về trường.
TTCM
TTCM
GVCN
24/9 Báo cáo tình hình dạy và học trực tuyến về TTCM. GVBM
25/9 TTCM tổng hợp báo cáo về Hiệu trường tình hình dạy và học trực tuyến của tổ về Email BGH. TTCM
25/9 Hoàn thành hồ sơ thi Nghề PT PHT
V
(27/9-02/10)
27/9-02/10 Thực hiện Chương trình tuần 4  
28/9 Kiểm tra: Lịch báo giảng, điểm số trên VNEdu BGH
29/9 Hoàn thành hồ sơ học sinh giỏi PHT
01/10 Báo cáo tình hình dạy và học trực tuyến về TTCM. GVBM
02/10 TTCM tổng hợp báo cáo về Hiệu trường tình hình dạy và học trực tuyến của tổ về Email BGH. TTCM
          III. Một số lưu ý:
          1. Hồ sơ tổ chuyên môn và giáo viên thực hiện theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Công văn số 2653/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 của Sở GD&ĐT Bình Phước.
          2. Việc thực hiện đánh giá, xếp loại học sinh theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 và Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh.
          3. Xây dựng Kế hoạch giáo dụng tổ chuyên môn và giáo viên dựa trên Công văn số 4186/SGDĐT-GDTrH ngày 28/12/2020 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục của nhà trường và nội dung bồi dưỡng CT GDPT năm 2018.
          4. Xây dựng PPCT (PPCT chính khóa và tự chọn) các tổ chuyên môn bổ sung thêm 02 cột là tiết PPCT và tuần CM.
           (Nhà trường gửi Công văn số 2653/SGDĐT-GDTrH ngày 26/8/2021 và Công văn số 4186/SGDĐT-GDTrH ngày 28/12/2020 của Sở GD&ĐT Bình Phước trên Email tổ chuyên môn).
          Trên đây là Kế hoạch chuyên môn tháng 9/2021. Đề nghị thầy, cô thực hiện tốt.
 
                    DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG
                              (Đã duyệt)                                                                  (Đã ký)
 
 
 
                              Phan Minh Chánh                                                Nguyễn Văn Quang

Tác giả bài viết: Nguyễn Văn Quang

Nguồn tin: BGH