Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01-2016

Kế hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01-2016
Kê hoạch kiểm tra nội bộ tháng 01-2016 -Kiểm tra chuyên đề: 02 tổ chuyên môn -Kiểm tra hồ sơ học bạ toàn trường
SỞ GD- ĐT BÌNH PHƯỚC     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường THPT Chu Văn An                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
          --------------                                         ---------------
                                                Chơn Thành, ngày 02 tháng 01 năm 2016

                             KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ THÁNG 01/2016
 
Stt Ngày Nội dung Người phụ trách Ghi chú
 
1
 
9/1
 
-Hoàn tất báo cáo kiểm kê cuối năm
-Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng
 
 
PHT
Diễn
PHT Quang
 
 
 
2
 
11/1-16/1
 
16/1
 
-Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn Tổ Địa lý
-Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng
 
 
BGH
 
GVCN
 
 
3
 
18/1-23/1
 
23/1
 
-Dự giờ, kiểm tra hồ sơ chuyên môn Tổ 
Sử, GDCD
-Kiểm tra chéo hồ sơ học sinh
-Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng
 
 
BGH
 
GVCN
PHT
Quang
 
 
4
 
29/1
30/1
 
-Kiểm tra điểm số tháng 1/2016
-Kiểm tra sổ đầu bài, lịch báo giảng
 
 
HT
PHT
Quang
 
 
                                                                                                Hiệu trưởng
                                                                                                  (Đã ký) 
 
 
                                                                                          Phan Minh Chánh