Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06-9-2021

Thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06-9-2021
NHà trường thông báo quy định giờ dạy - học trực tuyến và thời khóa biểu áp dụng từ ngày 06/9/2021
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH PHƯỚC
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN
 
                        QUI ĐỊNH THỜI GIAN CÁC TIẾT DẠY VÀ HỌC TRỰC TUYẾN
        NĂM HỌC 2021-2022
                                  (Áp dụng từ ngày 06/9/2021 đến khi có thông báo mới)

 
          - BUỔI SÁNG: DẠY VÀ HỌC BẮT ĐẦU TỪ TIẾT 2.
          - BUỔI CHIỀU DẠY VÀ HỌC BẮT ĐẦU HỌC TỪ TIẾT 1.
          - QUI ĐỊNH THỜI GIAN CÁC HỌC TIẾT NHƯ SAU:
 
          1. BUỔI SÁNG:
TIẾT THỜI GIAN GHI CHÚ
2 Từ 7 giờ 30 - 8 giờ 30  
3 Từ 8 giờ 40 - 9 giờ 40  
4 Từ 9 giờ 50 -10 giờ 50  
 
          2. BUỔI CHIỀU:
TIẾT THỜI GIAN GHI CHÚ
1 Từ 14 giờ 20 – 15 giờ 20  
2 Từ 15 giờ 30 – 16 giờ 30  
 
Xem và tải thời khóa biểu các lớp tại đây (file excel)
Hoặc xem trực tiếp trên website trường tại đây

                                                                               Chơn Thành, ngày  03  tháng  9  năm 2021
                                                                                            HIỆU TRƯỞNG
 
 
                                                                                          Phan Minh Chánh

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH