Thông báo một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tháng 9-2021

Thông báo một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tháng 9-2021
Thựchien65 công văn số 2737/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2021, nhà trường điều chỉnh một số nội dung về công tác dạy học trực tuyến trong kế hoạch tháng 9-2021
           SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM     
TRƯỜNG  THPT CHU VĂN AN                             Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
            Số 144/TB-THPTCT                                      Chơn Thành, ngày  05  tháng 9 năm 2021
 
                                                               THÔNG BÁO
                                       Một số nội dung điều chỉnh kế hoạch tháng 9-2021
          Thực hiện các công văn:
  • 2730/SGDĐT-GDTrH ngày 01/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc triển khai hoạt động dạy và học năm học 2021-2022;
  •  2737/SGDĐT-GDTrH ngày 04/9/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước về việc triển khai dạy và học trực tuyến;
Nay nhà trường thông báo đến toàn thể giáo viên của nhà trường những nội dung điều chỉnh trong kế hoạch tháng 9 năm 2021 của nhà trường, cụ thể:
Tuần Ngày Nội dung Người
thực hiện
I
06/9 – 11/9
0/6-9 -08/9 -Cập nhật thông tin HS trên Vn Edu
-Tổ chức nhân sự các lớp (tổ, Ban cán sự lớp)
(sử dụng Zoom của lớp)
GVCN
06/9-07/9 Thiết lập hệ thống phòng học ảo trên LMS của nhà trường HT+PNT(Hải)
09/9 Tập huấn cho các tổ chuyên môn sử dụng hệ thống LMS (trực tuyến) PHT(Hải)-TTCM
10/9 -Tập huấn cho GVBM sử dụng hệ thống LMS (trực tuyến) TTCM-GVBM
11/9 -Tập huấn cho HS sử dụng hệ thống LMS (trực tuyến qua zoom lớp) GVCN
II
13/9 – 18/9
13/9-14/9 -Thiết kế thử nghiệm tiết dạy trực tuyến  trên LMS (1 tiết/GV theo TKB từ ngày 15/9 đến 18/9) GVBM
15/9-18/9 -Dạy thử nghiêm trực tuyến trên LMS
-Thiết kế bài dạy chính thức tuần 1 trên LMS
GVBM
16/9 Gửi tài liệu học tập cho HS không có điều kiện học trực tuyến về trường (qua email) GVBM
III 20/9 Thực hiện dạy trực tuyến theo TKB
 
GVBM
Chú ý: Các nội dung khác ngoài công tác dạy và học trực tuyến nêu trên, vẫn thực hiện theo nội dung kế hoạch tháng 9-2021 của nhà trường.
 
Nơi nhận                                                                                Hiệu trưởng
-GVBM(qua email)                                                                       (Đã Ký)
-Website trường
-Lưu                                                                                        
 
                                                                                                 Phan Minh Chánh
 

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH