Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 02-2018

Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 02-2018
Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 02-2018
     TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔ ANH-ĐỊA                                                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                    ----------                                                                                   ---------------
                                                                             Chơn Thành, ngày 30 tháng 01 năm 2018
                                                  KẾ HOẠCH THÁNG 02/2018

 
TUẦN
 
Ngày Nội dung Người phụ trách Ghi chú
 
1
 
5/2-10/2/2018
-Thực hiện CT tuần 25
-Xếp loại gv tháng 01
-Tham gia duyệt VN, chấm VN đêm Vn ẩm thực
GVTT
GVTT
 
 
TTCM
 
 
 
2
 
12/2-17/2/2018
                   NGHỈ TẾT ÂM LỊCH
-Trực trường dịp tết
 
         Thầy Vũ
 
 
 
 
 
3
19/2-24/2/2018
 
NGHỈ TẾT ÂM LỊCH ĐẾN HẾT NGÀY 22/ 2
-Trực trường dịp tết
GVTT
 
Thầy Vũ
 
4 26/2-28/2/2018  - Cập nhật TKB mới                                                                  -Thực hiện CT tuần 26
-Ký duyệt giaó án
 
 
GVTT
TTCM
GVTT
 
 
 
 
 
5        
 
 
                                                                                      Tổ trưởng
                                                                               Dương Trần Quốc Vũ

Tác giả bài viết: Dương Trần Quốc Vũ

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh