Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 11-2017

Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 11-2017
Kê hoạch Tổ Tiếng Anh-Địa tháng 11-2017
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               TỔ ANH-ĐỊA                                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                 ----------                                                                  ---------------
                                                                                  Chơn Thành, ngày 1 tháng 11 năm 2017
                                               KẾ HOẠCH THÁNG 11/2017
 

TUẦN
 
Ngày Nội dung Người phụ trách Ghi chú
 
1
 
1/11-6/11/2017
-Thực hiện CT tuần 11
-Họp hội đồng
-Họp tổ cm
-Xếp loại gv tháng 10
-GV nhập điểm  tháng 10
GVTT
GVTT
TTCM,TPCM
 
TTCM
 
 
 
2
 
8/11-13/11/2017
-Thực hiện CT tuần 12
-kí duyệt GA 13
-Thực hiện theo kế hoạch nhà trường
-Kiểm tra hồ sơ cô Thùy, cô Hảo
GVTT
TTCM,TPCM
GVTT
 
C.Tiềm, T.Vũ
 
 
3
15/11-20/11/2017
-Thực hiện CT tuần 13
- Kiểm tra hồ sơ C. Thao, C. Thư
-kí duyệt GA 14
-Thực hiện theo kế hoạch nhà trường
GVT
TTCM,TPCM
TTCM
GVTT
 
 
4 22/11-27/11/2017 - Thực hiện CT tuần 14
- Thực hiện theo kế hoạch nhà trường
- kí duyệt GA                                        -Dự giờ thao giảng cô Hảo
 
GVTT
 
 
TTCM,TPCM
GV Trống tiết
 
 
5 29/11 -3/122017 -Thực hiện CT tuần 15
- Thực hiện theo kế hoạch nhà trường
- kí duyệt GA                                        -Dự giờ thao giảng cô Châu
 
GVTT
 
 
TTCM, PCM
GV trống tiết
 
 
 
                                                                                                                Tổ trưởng
                                                                                                         Dương Trần Quốc Vũ

Tác giả bài viết: Dương Trần Quốc Vũ

Nguồn tin: Tổ Tiếng Anh