Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO GIÁO VIÊN BUỔI SÁNG

Giáo viên Môn học Lớp Số tiết Thực dạy Tổng
Nguyễn Văn Nghiêm Tin hoc 10A(2), 10G(2) 4 4
Nguyễn Văn Quang Hoa hoc 12D(2) 2 2
Nguyễn Thanh Hải 0 0
Phạm Xuân Dũng Toan 10F(3), 12C(3), 12D(3) 13 13
TC Toán 12C(1), 12D(1)
Tin hoc 12D(2)
Trịnh Văn Xuân Toan 11A(3), 11D(3), 12E(3), 12F(3) 17 17
TC Toán 12E(1), 12F(1)
CĐHT Toán 11A(1)
Tin hoc 12F(2)
Lê Thị Ngọc Hương Chào cờ 10D(1) 15 15
SHCN 10D(1)
SH-HĐTN&HN 10D(1)
Toan 10A(3), 10D(3), 11C(3)
CĐHT Toán 10A(1), 11C(1)
HĐTN&HN 10D(1)
Nguyễn Trọng Hùng Chào cờ 12H(1) 14 14
SHCN 12H(1)
Toan 12A(3), 12H(3)
TC Toán 12A(1), 12H(1)
Tin hoc 12A(2), 12H(2)
Phan Đức Tiến Toan 10G(3), 10H(3) 12 12
Tin hoc 10E(2), 10F(2), 10H(2)
Nguyễn Thị Thành Toan 10C(3), 10E(3), 12B(3), 12G(3) 17 17
TC Toán 12B(1), 12G(1)
CĐHT Toán 10C(1)
Tin hoc 12G(2)
Đinh Như Mạnh Hùng Toan 11E(3), 11G(3), 11H(3) 17 17
Tin hoc 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2)
Phạm Thị Như Quỳnh Chào cờ 11F(1) 15 15
SHCN 11F(1)
SH-HĐTN&HN 11F(1)
Toan 10B(3), 11B(3), 11F(3)
CĐHT Toán 10B(1), 11B(1)
HĐTN&HN 11F(1)
Võ Thị Lành Tin hoc 10B(2), 10D(2), 11A(2), 11D(2), 12B(2), 12C(2), 12E(2) 14 14
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu Vat ly 11A(2), 12A(2), 12B(2), 12F(2) 9 9
CĐHT Lý 11A(1)
Đặng Ngọc Phú Chào cờ 11B(1) 12 12
SHCN 11B(1)
SH-HĐTN&HN 11B(1)
Vat ly 10A(2), 11B(2), 11C(2)
CĐHT Lý 10A(1), 11C(1)
HĐTN&HN 11B(1)
Lê Thị Sim Chào cờ 10B(1) 13 13
SHCN 10B(1)
SH-HĐTN&HN 10B(1)
Vat ly 10B(2), 10C(2)
CĐHT Lý 10B(1)
Công nghệ 10E(2), 10F(2)
HĐTN&HN 10B(1)
Đặng Phước Toàn Vat ly 12E(2), 12G(2), 12H(2) 12 12
Công nghệ 11B(2), 11C(2), 11D(2)
Tô Hiếu Công nghệ 11E(2), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1) 10 10
Nguyễn Thị Vân Chào cờ 10C(1) 13 13
SHCN 10C(1)
SH-HĐTN&HN 10C(1)
Vat ly 12C(2), 12D(2)
Công nghệ 10C(2), 10D(2)
HĐTN&HN 10C(1), 10H(1)
Phạm Thị Thúy Hằng Chào cờ 10A(1) 11 11
SHCN 10A(1)
SH-HĐTN&HN 10A(1)
Hoa hoc 10A(2), 12G(2), 12H(2)
CĐHT Hóa 10A(1)
HĐTN&HN 10A(1)
Nguyễn Thị Khoa SHCN 12A(1) 11 11
Hoa hoc 11A(2), 12A(2), 12B(2)
TC Hóa 12A(1)
CĐHT Hóa 11A(1)
HĐTN&HN 11A(1), 11E(1)
Trần Văn Trình Chào cờ 11G(1) 8 8
SHCN 11G(1)
SH-HĐTN&HN 11G(1)
Hoa hoc 12C(2), 12E(2)
HĐTN&HN 11G(1)
Hồ Thị Thúy Chào cờ 11C(1) 11 11
SHCN 11C(1)
SH-HĐTN&HN 11C(1)
Hoa hoc 11B(2), 11C(2), 12F(2)
CĐHT Hóa 11B(1)
HĐTN&HN 11C(1)
Nguyễn Thùy Linh Chào cờ 10E(1) 11 11
SHCN 10E(1)
SH-HĐTN&HN 10E(1)
Hoa hoc 10B(2), 10C(2)
CĐHT Hóa 10B(1), 10C(1)
HĐTN&HN 10E(1), 10G(1)
Nguyễn Thị Lam Sinh vat 10A(2), 10B(2), 10C(2), 12A(1), 12B(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1) 13 13
CĐHT Sinh 10C(1)
Nguyễn Thu Hoài Thu Chào cờ 11A(1) 12 12
SHCN 11A(1)
SH-HĐTN&HN 11A(1)
Sinh vat 11A(2), 11B(2), 11C(2), 12C(1), 12D(1)
CĐHT Sinh 11B(1)
Trương Thị Bích Thảo Chào cờ 11H(1) 14 14
SHCN 11H(1)
SH-HĐTN&HN 11H(1)
Công nghệ 10G(2), 10H(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2)
HĐTN&HN 11H(1)
Chu Duy Hồng Chào cờ 10F(1) 11 11
SHCN 10F(1)
SH-HĐTN&HN 10F(1)
Van hoc 10A(3), 10F(3)
CĐHT Văn 10F(1)
HĐTN&HN 10F(1)
Nguyễn Thị Hoài Anh SHCN 12C(1) 13 13
Van hoc 11F(3), 12C(3), 12F(3)
TC Văn 12C(1), 12F(1)
CĐHT Văn 11F(1)
Lương Thị Kim Thoa SHCN 12D(1) 13 13
Van hoc 11G(3), 12A(3), 12D(3)
TC Văn 12A(1), 12D(1)
CĐHT Văn 11G(1)
Trịnh Văn Thế SHCN 12E(1) 12 12
Van hoc 11A(3), 12E(3), 12H(3)
TC Văn 12E(1), 12H(1)
Phạm Thị Thạch Van hoc 10C(3), 10E(3), 11E(3), 11H(3) 15 15
CĐHT Văn 10E(1), 11E(1), 11H(1)
Phạm Thanh Nhật SHCN 12B(1) 13 13
Van hoc 11C(3), 12B(3), 12G(3)
TC Văn 12B(1), 12G(1)
CĐHT Văn 11C(1)
Mai Thị Hoa Chào cờ 10G(1) 14 14
SHCN 10G(1)
SH-HĐTN&HN 10G(1)
Van hoc 10B(3), 10D(3), 10G(3)
CĐHT Văn 10D(1), 10G(1)
Tạ Công Diễm Kiều Chào cờ 11D(1) 11 11
SHCN 11D(1)
SH-HĐTN&HN 11D(1)
Van hoc 11B(3), 11D(3)
CĐHT Văn 11D(1)
HĐTN&HN 11D(1)
Hồ Sỹ Thọ Van hoc 10H(3) 4 4
CĐHT Văn 10H(1)
Hồ Đắc Thao Lich su 11A(1), 12E(1), 12F(1) 5 5
TC Sử 12E(1), 12F(1)
Lê Thị Phương Lich su 10A(2), 10E(2), 10F(2), 10G(2), 10H(2), 12B(1), 12G(1), 12H(1) 18 18
TC Sử 12B(1), 12G(1), 12H(1)
CĐHT Sử 10E(1), 10F(1)
Hoàng Thị Hòa Chào cờ 11E(1) 15 15
SHCN 11E(1)
SH-HĐTN&HN 11E(1)
Lich su 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 12A(1), 12C(1), 12D(1)
TC Sử 12C(1), 12D(1)
CĐHT Sử 11D(1), 11E(1)
Nguyễn Thị Vinh Lich su 10B(2), 10C(2), 10D(2), 11F(1), 11H(1) 10 10
CĐHT Sử 10D(1), 11F(1)
Chu Thị Tiềm Chào cờ 12G(1) 14 14
SHCN 12G(1)
Dia ly 11F(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2)
Phạm Thị Thao Dia ly 10D(2), 10G(2), 11D(2), 11E(2), 11G(2), 11H(2) 17 17
CĐHT Địa 10G(1), 11D(1), 11E(1), 11G(1), 11H(1)
Thạch Thị Tố Thùy Chào cờ 10H(1) 16 16
SHCN 10H(1)
SH-HĐTN&HN 10H(1)
Dia ly 10E(2), 10F(2), 10H(2), 12A(2), 12B(2), 12C(2)
CĐHT Địa 10H(1)
Nguyễn Tuấn Phi Kha SHCN 12F(1) 11 11
GDCD 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1)
GDKT&PL 11G(2), 11H(2)
CĐ KT&PL 11G(1), 11H(1)
Nguyễn Thị Xuân GDCD 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1) 10 10
GDKT&PL 10G(2), 10H(2)
CĐ KT&PL 10G(1), 10H(1)
Đậu Đức Hữu GDKT&PL 10D(2), 10E(2), 10F(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2) 16 16
CĐ KT&PL 10D(1), 10E(1), 10F(1), 11F(1)
Dương Trần Quốc Vũ Tiếng Anh 10A(3), 12A(3), 12B(3), 12E(3), 12F(3) 19 19
TC Anh 12A(1), 12B(1), 12E(1), 12F(1)
Phạm Xuân Thương Tiếng Anh 11E(3), 11F(3), 12C(3), 12D(3), 12G(3), 12H(3) 22 22
TC Anh 12C(1), 12D(1), 12G(1), 12H(1)
Hoàng Thị Hảo Tiếng Anh 10F(3), 10G(3), 10H(3), 11A(3), 11B(3), 11C(3), 11D(3) 21 21
Nguyễn Thị Hằng Tiếng Anh 10B(3), 10C(3), 10D(3), 10E(3), 11G(3), 11H(3) 18 18
Trần Quang Tuyến Quốc phòng 10A(1), 10B(1), 12A(1), 12B(1), 12C(1), 12D(1), 12E(1), 12F(1), 12G(1), 12H(1) 10 10
Lê Chánh Tân Quốc phòng 10C(1), 10D(1), 10E(1), 10F(1), 10G(1), 10H(1), 11A(1), 11B(1), 11C(1), 11D(1), 11E(1), 11F(1), 11G(1), 11H(1) 14 14
Trần Thanh Tân GDTC 11A(2), 11B(2), 11C(2), 11D(2), 11E(2), 11F(2), 11G(2), 11H(2) 16 16
Hoàng Công Cương Thể dục 12A(2), 12B(2), 12C(2), 12D(2), 12E(2), 12F(2), 12G(2), 12H(2) 16 16
Nguyễn Lê Nam GDTC 10A(2), 10B(2), 10C(2), 10D(2), 10E(2), 10F(2), 10G(2), 10H(2) 16 16

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net