Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), CĐHT Lý(1), Hoa hoc(2), CĐHT Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Tiếng Anh(3), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10B Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), CĐHT Lý(1), Hoa hoc(2), CĐHT Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Tiếng Anh(3), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10C Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), CĐHT Hóa(1), Sinh vat(2), CĐHT Sinh(1), Van hoc(3), Lich su(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10D Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(2), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10E Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(2), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10F Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(2), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10G Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(2), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
10H Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(2), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 29
11A Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), CĐHT Lý(1), Hoa hoc(2), CĐHT Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(1), Tiếng Anh(3), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11B Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), CĐHT Hóa(1), Sinh vat(2), CĐHT Sinh(1), Van hoc(3), Lich su(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11C Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), CĐHT Toán(1), Vat ly(2), CĐHT Lý(1), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11D Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11E Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11F Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), CĐHT Sử(1), Dia ly(2), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11G Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
11H Chào cờ(1), SHCN(1), SH-HĐTN&HN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), CĐHT Văn(1), Lich su(1), Dia ly(2), CĐHT Địa(1), GDKT&PL(2), CĐ KT&PL(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), GDTC(2), Quốc phòng(1) 28
12A SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12B SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12C SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12D SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12E SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12F SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 29
12G Chào cờ(1), SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 30
12H Chào cờ(1), SHCN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), Sinh vat(1), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(1), Tiếng Anh(3), TC Anh(1), Công nghệ(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 30

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net