Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

BẢNG PHÂN CÔNG GIẢNG DẠY THEO LỚP BUỔI SÁNG

Lớp Môn học Số tiết
10A SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), Lich su(2), Tiếng Anh(3), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10B SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), TC Sinh(1), Van hoc(3), Lich su(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10C SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), Sinh vat(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10D SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10E SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10F SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), TC Sử(1), Dia ly(2), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10G SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
10H SH-TNHN(1), Toan(3), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(2), Dia ly(2), TC Địa(1), GDCD(2), TC GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), HĐTN&HN(1), Thể dục(2), Quốc phòng(1) 27
11A SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11B SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11C SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11D SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11E SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11F SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11G SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
11H SH-TNHN(1), Toan(3), TC Toán(1), Vat ly(2), TC Lý(1), Hoa hoc(2), TC Hóa(1), Sinh vat(2), Tin hoc(2), Van hoc(3), TC Văn(1), Lich su(1), Dia ly(1), GDCD(1), Tiếng Anh(3), Công nghệ(2), Thể dục(2) 29
12A Toan(4), Vat ly(5), Hoa hoc(5), Sinh vat(4), Van hoc(3), Tiếng Anh(3) 24
12B Toan(4), Van hoc(4), Lich su(4), Dia ly(2), GDCD(4), Tiếng Anh(6) 24
12C Toan(6), Van hoc(6), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(4), Tiếng Anh(4) 24
12D Toan(6), Van hoc(6), Lich su(2), Dia ly(2), GDCD(2), Tiếng Anh(6) 24
12E Toan(6), Van hoc(4), Lich su(2), Dia ly(4), GDCD(2), Tiếng Anh(6) 24
12F Toan(4), Van hoc(4), Lich su(4), Dia ly(4), GDCD(4), Tiếng Anh(4) 24
12G Chào cờ(1), Toan(4), Van hoc(6), Lich su(2), Dia ly(4), GDCD(4), Tiếng Anh(4) 25
12H Chào cờ(1), Toan(4), Van hoc(6), Lich su(4), Dia ly(4), GDCD(2), Tiếng Anh(4) 25
12V Chào cờ(1), Toan(4), Van hoc(4), Lich su(4), Dia ly(4), GDCD(2), Tiếng Anh(6) 25

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net