Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO Chào cờ
Chu Thị Tiềm
Chào cờ
Nguyễn Trọng Hùng
2 SH-HĐTN&HN
Phạm Thị Thúy Hằng
SH-HĐTN&HN
Lê Thị Sim
SH-HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
SH-HĐTN&HN
Lê Thị Ngọc Hương
SH-HĐTN&HN
Nguyễn Thùy Linh
SH-HĐTN&HN
Chu Duy Hồng
SH-HĐTN&HN
Mai Thị Hoa
SH-HĐTN&HN
Thạch Thị Tố Thùy
SH-HĐTN&HN
Nguyễn Thu Hoài Thu
SH-HĐTN&HN
Đặng Ngọc Phú
SH-HĐTN&HN
Hồ Thị Thúy
SH-HĐTN&HN
Tạ Công Diễm Kiều
SH-HĐTN&HN
Hoàng Thị Hòa
SH-HĐTN&HN
Phạm Thị Như Quỳnh
SH-HĐTN&HN
Trần Văn Trình
SH-HĐTN&HN
Trương Thị Bích Thảo
SHCN
Nguyễn Thị Khoa
SHCN
Phạm Thanh Nhật
SHCN
Nguyễn Thị Hoài Anh
SHCN
Lương Thị Kim Thoa
SHCN
Trịnh Văn Thế
SHCN
Nguyễn Tuấn Phi Kha
SHCN
Chu Thị Tiềm
SHCN
Nguyễn Trọng Hùng
3 Van hoc
Chu Duy Hồng
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Công nghệ
Lê Thị Sim
Van hoc
Mai Thị Hoa
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
GDTC
Trần Thanh Tân
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
HĐTN&HN
Nguyễn Thị Khoa
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
GDKT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Hồ Đắc Thao
Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Lich su
Lê Thị Phương
4 Tin hoc
Nguyễn Văn Nghiêm
Vat ly
Lê Thị Sim
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
GDTC
Nguyễn Lê Nam
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Van hoc
Mai Thị Hoa
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
GDTC
Trần Thanh Tân
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Dia ly
Phạm Thị Thao
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Toan
Nguyễn Thị Thành
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Lich su
Hồ Đắc Thao
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Lê Thị Phương
Van hoc
Trịnh Văn Thế
5 Tin hoc
Nguyễn Văn Nghiêm
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
Van hoc
Mai Thị Hoa
Công nghệ
Lê Thị Sim
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Lich su
Lê Thị Phương
GDTC
Nguyễn Lê Nam
HĐTN&HN
Nguyễn Thị Khoa
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
GDTC
Trần Thanh Tân
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Dia ly
Phạm Thị Thao
CĐ KT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Hoa hoc
Nguyễn Văn Quang
Dia ly
Chu Thị Tiềm
TC Sử
Hồ Đắc Thao
Toan
Nguyễn Thị Thành
Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
T.3 1 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Van hoc
Mai Thị Hoa
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDTC
Nguyễn Lê Nam
HĐTN&HN
Nguyễn Thị Vân
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
GDTC
Trần Thanh Tân
Lich su
Hoàng Thị Hòa
HĐTN&HN
Phạm Thị Như Quỳnh
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Tin hoc
Phạm Xuân Dũng
Vat ly
Đặng Phước Toàn
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
2 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Van hoc
Mai Thị Hoa
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Tin hoc
Phan Đức Tiến
HĐTN&HN
Nguyễn Thùy Linh
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Van hoc
Trịnh Văn Thế
GDTC
Trần Thanh Tân
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Dia ly
Phạm Thị Thao
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Lich su
Hoàng Thị Hòa
GDKT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Thể dục
Hoàng Công Cương
Vat ly
Đặng Phước Toàn
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
3 Vat ly
Đặng Ngọc Phú
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Van hoc
Mai Thị Hoa
Lich su
Lê Thị Phương
Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Phan Đức Tiến
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
GDTC
Trần Thanh Tân
Dia ly
Phạm Thị Thao
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Toan
Nguyễn Thị Thành
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
4 GDTC
Nguyễn Lê Nam
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Van hoc
Mai Thị Hoa
Toan
Nguyễn Thị Thành
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
Lich su
Lê Thị Phương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Toan
Trịnh Văn Xuân
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Công nghệ
Tô Hiếu
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Dia ly
Phạm Thị Thao
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Phạm Xuân Dũng
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Thể dục
Hoàng Công Cương
Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
5 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Toan
Nguyễn Thị Thành
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Lich su
Lê Thị Phương
Van hoc
Mai Thị Hoa
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Công nghệ
Tô Hiếu
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
Tin hoc
Nguyễn Trọng Hùng
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
TC Toán
Phạm Xuân Dũng
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Thể dục
Hoàng Công Cương
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
T.4 1 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Tin hoc
Võ Thị Lành
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Van hoc
Chu Duy Hồng
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDTC
Trần Thanh Tân
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Lich su
Hoàng Thị Hòa
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Công nghệ
Tô Hiếu
Thể dục
Hoàng Công Cương
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Tin hoc
Phạm Xuân Dũng
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Toan
Trịnh Văn Xuân
TC Sử
Lê Thị Phương
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
2 Van hoc
Chu Duy Hồng
Tin hoc
Võ Thị Lành
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Lich su
Lê Thị Phương
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tin hoc
Nguyễn Văn Nghiêm
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDTC
Trần Thanh Tân
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Dia ly
Phạm Thị Thao
Van hoc
Phạm Thị Thạch
CĐHT Sử
Nguyễn Thị Vinh
GDKT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
TC Sử
Hoàng Thị Hòa
Thể dục
Hoàng Công Cương
Toan
Trịnh Văn Xuân
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Toan
Nguyễn Thị Thành
Vat ly
Đặng Phước Toàn
3 Van hoc
Chu Duy Hồng
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tin hoc
Phan Đức Tiến
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tin hoc
Nguyễn Văn Nghiêm
Lich su
Lê Thị Phương
Tin hoc
Võ Thị Lành
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
GDTC
Trần Thanh Tân
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Thể dục
Hoàng Công Cương
TC Sử
Hoàng Thị Hòa
Toan
Trịnh Văn Xuân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
GDCD
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Công nghệ
Tô Hiếu
4 GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Tin hoc
Võ Thị Lành
Toan
Nguyễn Thị Thành
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Dia ly
Phạm Thị Thao
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
HĐTN&HN
Tạ Công Diễm Kiều
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
HĐTN&HN
Trương Thị Bích Thảo
Thể dục
Hoàng Công Cương
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Hoa hoc
Trần Văn Trình
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Công nghệ
Tô Hiếu
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Dia ly
Chu Thị Tiềm
5 Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Van hoc
Phạm Thị Thạch
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Phan Đức Tiến
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Toan
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
CĐHT Sử
Hoàng Thị Hòa
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
GDTC
Trần Thanh Tân
Thể dục
Hoàng Công Cương
Lich su
Lê Thị Phương
Tin hoc
Võ Thị Lành
Công nghệ
Tô Hiếu
Hoa hoc
Trần Văn Trình
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Toan
Nguyễn Thị Thành
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
T.5 1 Toan
Lê Thị Ngọc Hương
HĐTN&HN
Lê Thị Sim
Công nghệ
Nguyễn Thị Vân
Tin hoc
Võ Thị Lành
CĐHT Sử
Lê Thị Phương
Van hoc
Chu Duy Hồng
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDTC
Nguyễn Lê Nam
CĐHT Lý
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
HĐTN&HN
Đặng Ngọc Phú
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
GDTC
Trần Thanh Tân
Dia ly
Phạm Thị Thao
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Thể dục
Hoàng Công Cương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Hoa hoc
Nguyễn Văn Quang
TC Sử
Hồ Đắc Thao
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Tin hoc
Nguyễn Thị Thành
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
2 Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Van hoc
Chu Duy Hồng
Dia ly
Phạm Thị Thao
CĐHT Địa
Thạch Thị Tố Thùy
Lich su
Hồ Đắc Thao
CĐHT Sinh
Nguyễn Thu Hoài Thu
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Tin hoc
Võ Thị Lành
GDTC
Trần Thanh Tân
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
GDKT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
Thể dục
Hoàng Công Cương
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
3 Vat ly
Đặng Ngọc Phú
CĐHT Hóa
Nguyễn Thùy Linh
Vat ly
Lê Thị Sim
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
Toan
Nguyễn Thị Thành
GDTC
Nguyễn Lê Nam
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
Lich su
Lê Thị Phương
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
Tin hoc
Võ Thị Lành
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
GDTC
Trần Thanh Tân
CĐ KT&PL
Nguyễn Tuấn Phi Kha
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Toan
Phạm Xuân Dũng
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Toan
Trịnh Văn Xuân
Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
4 HĐTN&HN
Phạm Thị Thúy Hằng
Vat ly
Lê Thị Sim
Toan
Nguyễn Thị Thành
Toan
Lê Thị Ngọc Hương
CĐ KT&PL
Đậu Đức Hữu
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Phan Đức Tiến
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Hoa hoc
Hồ Thị Thúy
Vat ly
Đặng Ngọc Phú
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
GDTC
Trần Thanh Tân
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Tin hoc
Võ Thị Lành
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
Toan
Phạm Xuân Dũng
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
TC Toán
Trịnh Văn Xuân
Thể dục
Hoàng Công Cương
TC Sử
Lê Thị Phương
5 CĐHT Lý
Đặng Ngọc Phú
CĐHT Lý
Lê Thị Sim
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Dia ly
Phạm Thị Thao
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Lich su
Lê Thị Phương
CĐ KT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Phan Đức Tiến
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
CĐHT Hóa
Hồ Thị Thúy
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Toan
Trịnh Văn Xuân
GDKT&PL
Đậu Đức Hữu
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Thể dục
Hoàng Công Cương
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tin hoc
Võ Thị Lành
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Vat ly
Đặng Phước Toàn
Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
T.6 1 CĐHT Toán
Lê Thị Ngọc Hương
Van hoc
Mai Thị Hoa
Vat ly
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
HĐTN&HN
Nguyễn Thùy Linh
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
Van hoc
Hồ Sỹ Thọ
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Trịnh Văn Xuân
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
HĐTN&HN
Trần Văn Trình
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Toan
Nguyễn Trọng Hùng
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
2 Hoa hoc
Phạm Thị Thúy Hằng
Hoa hoc
Nguyễn Thùy Linh
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
CĐHT Văn
Mai Thị Hoa
Công nghệ
Lê Thị Sim
HĐTN&HN
Chu Duy Hồng
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
CĐHT Văn
Hồ Sỹ Thọ
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
CĐHT Toán
Lê Thị Ngọc Hương
Toan
Trịnh Văn Xuân
CĐHT Văn
Phạm Thị Thạch
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Dia ly
Phạm Thị Thao
TC Toán
Nguyễn Trọng Hùng
Tin hoc
Võ Thị Lành
Hoa hoc
Trần Văn Trình
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
TC Văn
Trịnh Văn Thế
TC Văn
Nguyễn Thị Hoài Anh
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
TC Anh
Phạm Xuân Thương
3 CĐHT Hóa
Phạm Thị Thúy Hằng
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
HĐTN&HN
Lê Thị Ngọc Hương
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
CĐHT Văn
Chu Duy Hồng
CĐHT Văn
Mai Thị Hoa
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Tin hoc
Võ Thị Lành
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
CĐHT Lý
Đặng Ngọc Phú
Van hoc
Tạ Công Diễm Kiều
CĐHT Sử
Hoàng Thị Hòa
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
CĐHT Địa
Phạm Thị Thao
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Hoa hoc
Nguyễn Thị Khoa
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Vat ly
Nguyễn Thị Vân
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Hoa hoc
Trần Văn Trình
Dia ly
Chu Thị Tiềm
TC Văn
Phạm Thanh Nhật
TC Toán
Nguyễn Trọng Hùng
4 Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
CĐHT Hóa
Nguyễn Thùy Linh
Dia ly
Phạm Thị Thao
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Công nghệ
Lê Thị Sim
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
CĐHT Hóa
Nguyễn Thị Khoa
Lich su
Hoàng Thị Hòa
HĐTN&HN
Hồ Thị Thúy
CĐHT Văn
Tạ Công Diễm Kiều
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Công nghệ
Trương Thị Bích Thảo
CĐHT Văn
Lương Thị Kim Thoa
Van hoc
Phạm Thị Thạch
Dia ly
Thạch Thị Tố Thùy
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
TC Anh
Phạm Xuân Thương
TC Toán
Trịnh Văn Xuân
Vat ly
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Van hoc
Trịnh Văn Thế
5 SHCN
Phạm Thị Thúy Hằng
SHCN
Lê Thị Sim
SHCN
Nguyễn Thị Vân
SHCN
Lê Thị Ngọc Hương
SHCN
Nguyễn Thùy Linh
SHCN
Chu Duy Hồng
SHCN
Mai Thị Hoa
SHCN
Thạch Thị Tố Thùy
SHCN
Nguyễn Thu Hoài Thu
SHCN
Đặng Ngọc Phú
SHCN
Hồ Thị Thúy
SHCN
Tạ Công Diễm Kiều
SHCN
Hoàng Thị Hòa
SHCN
Phạm Thị Như Quỳnh
SHCN
Trần Văn Trình
SHCN
Trương Thị Bích Thảo
TC Hóa
Nguyễn Thị Khoa
Van hoc
Phạm Thanh Nhật
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
Tin hoc
Võ Thị Lành
Tin hoc
Trịnh Văn Xuân
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Van hoc
Trịnh Văn Thế
T.7 1 Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
CĐHT Toán
Nguyễn Thị Thành
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
CĐHT Sử
Lê Thị Phương
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
CĐHT Toán
Phạm Thị Như Quỳnh
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
GDTC
Trần Thanh Tân
Van hoc
Phạm Thị Thạch
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Công nghệ
Tô Hiếu
Toan
Phạm Xuân Dũng
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
Tin hoc
Trịnh Văn Xuân
TC Anh
Phạm Xuân Thương
Thể dục
Hoàng Công Cương
2 Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Toan
Phạm Thị Như Quỳnh
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
GDTC
Nguyễn Lê Nam
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Toan
Phan Đức Tiến
CĐHT Toán
Trịnh Văn Xuân
Công nghệ
Đặng Phước Toàn
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
CĐHT Văn
Nguyễn Thị Hoài Anh
Toan
Đinh Như Mạnh Hùng
CĐHT Văn
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Dương Trần Quốc Vũ
TC Văn
Phạm Thanh Nhật
TC Toán
Phạm Xuân Dũng
TC Văn
Lương Thị Kim Thoa
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Công nghệ
Tô Hiếu
Tin hoc
Nguyễn Thị Thành
TC Văn
Trịnh Văn Thế
3 Lich su
Lê Thị Phương
CĐHT Toán
Phạm Thị Như Quỳnh
Sinh vat
Nguyễn Thị Lam
CĐHT Sử
Nguyễn Thị Vinh
CĐHT Văn
Phạm Thị Thạch
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
Toan
Phan Đức Tiến
GDKT&PL
Nguyễn Thị Xuân
Van hoc
Trịnh Văn Thế
Sinh vat
Nguyễn Thu Hoài Thu
CĐHT Văn
Phạm Thanh Nhật
GDTC
Trần Thanh Tân
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Dia ly
Chu Thị Tiềm
Tin hoc
Đinh Như Mạnh Hùng
Tiếng Anh
Nguyễn Thị Hằng
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
TC Toán
Nguyễn Thị Thành
Công nghệ
Tô Hiếu
Toan
Phạm Xuân Dũng
Toan
Trịnh Văn Xuân
Van hoc
Nguyễn Thị Hoài Anh
Vat ly
Đặng Phước Toàn
Thể dục
Hoàng Công Cương
4 Lich su
Lê Thị Phương
Lich su
Nguyễn Thị Vinh
CĐHT Sinh
Nguyễn Thị Lam
Quốc phòng
Lê Chánh Tân
Tin hoc
Phan Đức Tiến
Toan
Phạm Xuân Dũng
Tiếng Anh
Hoàng Thị Hảo
CĐ KT&PL
Nguyễn Thị Xuân
                Van hoc
Lương Thị Kim Thoa
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
TC Văn
Nguyễn Thị Hoài Anh
Tiếng Anh
Phạm Xuân Thương
Quốc phòng
Trần Quang Tuyến
Thể dục
Hoàng Công Cương
TC Toán
Nguyễn Thị Thành
Dia ly
Chu Thị Tiềm
5                                 TC Văn
Lương Thị Kim Thoa
TC Sử
Lê Thị Phương
TC Anh
Phạm Xuân Thương
GDCD
Nguyễn Thị Xuân
Thể dục
Hoàng Công Cương
TC Anh
Dương Trần Quốc Vũ
Công nghệ
Tô Hiếu
Vat ly
Đặng Phước Toàn

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net