Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Tiết 10A 10B 10C 10D 10E 10F 10G 10H 11A 11B 11C 11D 11E 11F 11G 11H 12A 12B 12C 12D 12E 12F 12G 12H 12V
T.2 1 CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO CHAOCO Chào cờ Chào cờ Chào cờ
2 SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN SH-TNHN Toan Van hoc GDCD Toan Toan Dia ly Tiếng Anh Van hoc Lich su
3 HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN HĐTN&HN Van hoc Sinh vat Hoa hoc Vat ly Van hoc Van hoc Van hoc Dia ly Vat ly Van hoc Tiếng Anh GDCD Van hoc Toan Dia ly Toan Tiếng Anh
4 Vat ly Sinh vat Lich su GDCD Dia ly Lich su Dia ly Tiếng Anh Tin hoc Van hoc Vat ly Van hoc Hoa hoc Van hoc GDCD Van hoc Vat ly Lich su Toan Toan Toan GDCD Dia ly Tiếng Anh Van hoc
5 TC Lý Hoa hoc Sinh vat Lich su GDCD Dia ly Công nghệ Dia ly Tin hoc Van hoc Sinh vat Van hoc   Hoa hoc TC Văn GDCD Tiếng Anh Toan Toan Tiếng Anh Dia ly Toan GDCD   Lich su
T.3 1 Thể dục Toan Toan Dia ly Lich su Van hoc Công nghệ Tin hoc Hoa hoc Công nghệ Tiếng Anh Thể dục Toan Vat ly Lich su Tiếng Anh Toan   Van hoc Van hoc Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Van hoc Dia ly
2 Tin hoc Thể dục Lich su TC Địa Tin hoc Toan GDCD Lich su TC Hóa Tiếng Anh Van hoc Hoa hoc Toan Sinh vat Vat ly Tiếng Anh Toan Dia ly Van hoc Van hoc Toan Tiếng Anh GDCD Van hoc Tiếng Anh
3 Vat ly Tiếng Anh Van hoc Tin hoc Thể dục Toan Dia ly Tiếng Anh Công nghệ Toan Van hoc Tiếng Anh Thể dục Toan Tiếng Anh Toan Vat ly Tiếng Anh Lich su Toan Toan Dia ly Van hoc Lich su GDCD
4 Toan Toan Tiếng Anh Lich su Van hoc GDCD Tiếng Anh Quốc phòng Van hoc Toan Tiếng Anh Công nghệ Vat ly Hoa hoc Sinh vat Toan Vat ly Tiếng Anh Dia ly Lich su GDCD Toan Van hoc   Van hoc
5 Toan TC Toán Hoa hoc Van hoc Lich su Tin hoc Tiếng Anh GDCD Van hoc Tiếng Anh Công nghệ GDCD TC Lý TC Hóa Tiếng Anh Sinh vat                  
T.4 1 Tiếng Anh Quốc phòng Vat ly Toan Quốc phòng Tiếng Anh Lich su Van hoc TC Văn Dia ly Lich su Toan TC Toán Sinh vat Hoa hoc Tin hoc Sinh vat Toan Van hoc GDCD Tiếng Anh Lich su Van hoc Tiếng Anh Dia ly
2 Lich su Công nghệ Quốc phòng Toan Tiếng Anh Thể dục Thể dục Van hoc Dia ly Lich su Tin hoc Toan Hoa hoc TC Toán Sinh vat Hoa hoc Sinh vat Toan Van hoc Van hoc Dia ly GDCD Van hoc Lich su Tiếng Anh
3 Quốc phòng Thể dục TC Văn Công nghệ Tin hoc Quốc phòng Tin hoc Công nghệ Lich su Sinh vat Dia ly Hoa hoc Tin hoc Tiếng Anh Van hoc TC Hóa Van hoc GDCD Lich su Tiếng Anh Tiếng Anh Van hoc Lich su Dia ly Tiếng Anh
4 Lich su Sinh vat TC Lý Quốc phòng Tiếng Anh Công nghệ Toan GDCD Toan Toan Toan Van hoc Tiếng Anh Tin hoc Van hoc Công nghệ Van hoc Tiếng Anh GDCD Lich su Van hoc Tiếng Anh Lich su Van hoc Dia ly
5 Sinh vat Van hoc Công nghệ Tiếng Anh Tiếng Anh Thể dục Toan TC GDCD Toan TC Toán Toan TC Hóa Tin hoc Lich su Toan TC Văn   Dia ly           GDCD  
T.5 1 Sinh vat Hoa hoc Thể dục Tiếng Anh Dia ly Lich su Van hoc Toan Tiếng Anh Tin hoc Vat ly Tiếng Anh Thể dục Toan Dia ly Công nghệ Hoa hoc GDCD Van hoc Toan Dia ly Van hoc Van hoc Tiếng Anh Toan
2 Toan Toan Hoa hoc Thể dục TC Địa TC Sử Tiếng Anh TC Địa Tiếng Anh Tin hoc Tiếng Anh Thể dục Van hoc Toan Hoa hoc Lich su Van hoc Van hoc Toan Dia ly Van hoc GDCD Van hoc Tiếng Anh Toan
3 Thể dục TC Sinh Tiếng Anh Dia ly TC Văn Dia ly GDCD TC Văn Toan Hoa hoc TC Lý Lich su Van hoc Công nghệ Tin hoc Thể dục Tiếng Anh Lich su Toan Tiếng Anh GDCD Lich su Toan Dia ly Van hoc
4 Hoa hoc Tiếng Anh Sinh vat TC Văn Thể dục GDCD TC GDCD Lich su TC Toán TC Hóa GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Tin hoc Công nghệ Van hoc Tiếng Anh Lich su Tiếng Anh Van hoc Dia ly Van hoc Toan Van hoc  
5 Tiếng Anh Lich su Tiếng Anh Thể dục GDCD TC GDCD TC Địa Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Van hoc Dia ly Lich su Công nghệ Tin hoc Van hoc                  
T.6 1 TC Toán TC Hóa Toan Tiếng Anh Toan Van hoc TC Văn Van hoc Vat ly Thể dục Thể dục Sinh vat Toan Van hoc Công nghệ TC Toán Hoa hoc Tiếng Anh Van hoc Tiếng Anh Lich su Dia ly Toan Toan GDCD
2 Tin hoc Vat ly Toan Công nghệ Toan Van hoc Quốc phòng Toan TC Lý Thể dục Thể dục TC Văn Dia ly TC Văn Vat ly Hoa hoc Sinh vat GDCD Tiếng Anh Dia ly Tiếng Anh Lich su Toan Toan Tiếng Anh
3 Tiếng Anh Vat ly Thể dục Toan Van hoc Tiếng Anh Tin hoc Toan Hoa hoc Vat ly TC Toán Vat ly Công nghệ Vat ly TC Hóa Thể dục Sinh vat Van hoc Dia ly Van hoc Van hoc Tiếng Anh GDCD Van hoc Tiếng Anh
4 Van hoc Công nghệ Công nghệ GDCD Van hoc Tiếng Anh Van hoc Dia ly Thể dục Công nghệ Toan TC Lý Sinh vat Tiếng Anh TC Toán Vat ly Hoa hoc Toan GDCD Van hoc Tiếng Anh Van hoc Tiếng Anh Dia ly Van hoc
5                 Thể dục Hoa hoc Sinh vat Toan Vat ly Dia ly Thể dục Tiếng Anh               GDCD Dia ly
T.7 1 Hoa hoc Van hoc TC Toán Van hoc Công nghệ Công nghệ Van hoc Thể dục Tiếng Anh GDCD Công nghệ Sinh vat TC Văn Thể dục Toan Tin hoc Hoa hoc Lich su Toan Toan Toan Dia ly Tiếng Anh Lich su Toan
2 TC Hóa Van hoc Vat ly Van hoc Toan Tin hoc Lich su Thể dục Sinh vat TC Văn Hoa hoc Công nghệ Tiếng Anh Thể dục Toan TC Lý Hoa hoc GDCD Tiếng Anh Toan Lich su Tiếng Anh Dia ly Lich su Toan
3 Van hoc Tiếng Anh Van hoc TC Sử Công nghệ TC Văn Toan Tin hoc Công nghệ Van hoc TC Hóa Tin hoc Sinh vat Tiếng Anh Thể dục Vat ly Vat ly Tiếng Anh Toan Tiếng Anh Toan Lich su GDCD Dia ly Lich su
4 Van hoc Lich su Van hoc Tin hoc TC Sử Toan Thể dục Công nghệ Sinh vat Vat ly TC Văn Tin hoc TC Hóa TC Lý Tiếng Anh Toan Toan Tiếng Anh GDCD Tiếng Anh Tiếng Anh Toan Dia ly Toan Lich su
5                 Vat ly TC Lý Tin hoc TC Toán Công nghệ GDCD TC Lý Sinh vat                  

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net