Trường : THPT CHU VĂN AN
Học kỳ 2, năm học 2022-2023
TKB có tác dụng từ: 08/05/2023

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Văn Nghiêm       11A - TIN 11A - TIN                                                  
Nguyễn Văn Quang                                                            
Nguyễn Thanh Hải                                                            
Phạm Xuân Dũng   12E - TOAN 12F - TOAN 12E - TOAN 12F - TOAN   12E - TOAN 12E - TOAN 12F - TOAN                       10E - TOAN 10E - TOAN       12E - TOAN 10E - TOAN 12E - TOAN 12F - TOAN  
Trịnh Văn Xuân   12A - TOAN   12C - TOAN 12C - TOAN 12A - TOAN 12A - TOAN 11B - TOAN 11B - TOAN         11B - TOAN 11B - TCT   12C - TOAN 12C - TOAN               12C - TOAN   12C - TOAN 12A - TOAN  
Lê Thị Ngọc Hương             10F - TOAN 10F - TOAN 10A - TOAN 10A - TOAN 11D - TOAN 11D - TOAN   10G - TOAN 10G - TOAN 10H - TOAN 10A - TOAN       10A - TCT 10H - TOAN 10H - TOAN   11D - TOAN     10G - TOAN 10F - TOAN 11D - TCT
Nguyễn Trọng Hùng   11A - SH 12H - TOAN   12B - TOAN           12B - TOAN 12B - TOAN   11A - TOAN 11A - TOAN 12V - TOAN 12V - TOAN 11A - TOAN 11A - TCT   12H - TOAN 12H - TOAN   12B - TOAN   12V - TOAN 12V - TOAN   12H - TOAN  
Phan Đức Tiến           10C - TOAN 10E - TIN 10D - TIN   10F - TIN 10D - TOAN 10D - TOAN 10E - TIN               10C - TOAN 10C - TOAN 10D - TOAN     10C - TCT 10F - TIN   10D - TIN  
Nguyễn Thị Thành   12D - TOAN   12D - TOAN   10B - TOAN   12D - TOAN 10B - TOAN 10B - TCT           12D - TOAN 10B - TOAN 12G - TOAN 12G - TOAN   12G - TOAN 12G - TOAN       12D - TOAN 12D - TOAN      
Đinh Như Mạnh Hùng           10H - TIN 10A - TIN 11H - TOAN 11H - TOAN       10G - TIN   11G - TOAN           11H - TCT 10A - TIN 10G - TIN 11G - TCT   11G - TOAN 11G - TOAN 10H - TIN 11H - TOAN  
Phạm Thị Như Quỳnh           11E - TOAN 11E - TOAN 11F - TOAN     11E - TCT 11F - TCT   11C - TOAN 11C - TOAN 11F - TOAN 11F - TOAN       11E - TOAN   11C - TCT 11C - TOAN            
Võ Thị Lành                     11H - TIN 11C - TIN 11E - TIN 11F - TIN 11E - TIN 11B - TIN 11B - TIN 11G - TIN 11F - TIN 11G - TIN           11H - TIN   11D - TIN 11D - TIN 11C - TIN
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu     12A - LY 12A - LY       12A - LY 12A - LY                       11A - LY 11A - TCL           12A - LY   11A - LY
Đặng Ngọc Phú       10A - LY 10A - TCL     10A - LY       10B - CN                   10B - LY 10B - LY 10B - CN            
Lê Thị Sim                     10C - LY     10C - TCL 10C - CN               11B - LY 10C - CN   10E - CN 10C - LY 10E - CN 11B - LY 11B - TCL
Đặng Phước Toàn           11B - CN   11A - CN 11D - CN 11C - CN     10D - CN 11H - CN   11H - CN   11F - CN 11G - CN 11F - CN 11G - CN 10D - CN 11E - CN 11B - CN   11C - CN 11D - CN 11A - CN   11E - CN
Tô Hiếu     11D - LY 11C - LY                       11C - LY   11C - TCL         11D - LY 11D - TCL            
Nguyễn Thị Vân           11F - LY 11G - LY   11E - LY 11E - TCL                       11G - LY 11F - LY 11H - LY 11E - LY   11H - TCL 11H - LY 11F - TCL 11G - TCL
Phạm Thị Thúy Hằng                     11G - HOA 11H - HOA 11H - TCH     12A - HOA 11G - HOA       12A - HOA 11H - HOA 11G - TCH 12A - HOA   12A - HOA 12A - HOA      
Nguyễn Thị Khoa   10A - SH 10A - TNHN                               10A - HOA             10A - HOA 10A - TCH      
Trần Văn Trình   10B - SH 10B - TNHN   10B - HOA                     10B - HOA         10B - TCH                  
Hồ Thị Thúy   10C - SH 10C - TNHN     11A - HOA 11A - TCH     10C - HOA             10C - HOA 11B - HOA 11B - TCH       11A - HOA   11B - HOA          
Nguyễn Thùy Linh   11F - SH 11C - HOA 11E - HOA 11F - HOA   11D - HOA   11F - HOA 11F - TCH   11E - HOA 11D - HOA   11D - TCH                       11C - HOA 11C - TCH 11E - TCH  
Nguyễn Thị Lam   11C - SH 11B - SINH   11C - SINH           12A - SINH 12A - SINH 11B - SINH               11D - SINH 12A - SINH 12A - SINH 11E - SINH 11C - SINH 11D - SINH 11A - SINH 11E - SINH 11A - SINH  
Nguyễn Thu Hoài Thu 12H - CC     10B - SINH 10C - SINH                 10B - SINH 10A - SINH 10A - SINH   10B - TCSi 10C - SINH                      
Trương Thị Bích Thảo   10H - SH 10H - TNHN   10G - CN 10G - CN 11F - SINH   11G - SINH 11H - SINH 11F - SINH 11G - SINH 10H - CN 10F - CN                       10F - CN     10H - CN 11H - SINH
Chu Duy Hồng   11D - SH   11D - VAN 11D - VAN                 11D - VAN 10B - VAN             11D - TCV   10A - VAN   10B - VAN 10B - VAN 10A - VAN 10A - VAN  
Nguyễn Thị Hoài Anh     11A - VAN     12D - VAN 12D - VAN   11A - VAN 11A - VAN 11A - TCV 12D - VAN 12A - VAN 12A - VAN     12A - VAN   12D - VAN       12D - VAN 12D - VAN            
Lương Thị Kim Thoa   11B - SH 11E - VAN 11B - VAN 11B - VAN                       11E - VAN 11E - VAN               11E - TCV 11B - TCV 11B - VAN    
Trịnh Văn Thế   12B - VAN 12B - VAN 12V - VAN   12C - VAN 12C - VAN 10C - VAN 12V - VAN   12C - VAN 12C - VAN 10C - TCV     12C - VAN 12B - VAN 12V - VAN     12C - VAN   12B - VAN 12V - VAN       10C - VAN 10C - VAN  
Phạm Thị Thạch           10F - VAN 11C - VAN 11C - VAN 10E - VAN 10D - VAN               10E - TCV 10D - TCV 11C - VAN 10F - VAN 10F - VAN 10E - VAN 10E - VAN   10D - VAN 10D - VAN 10F - TCV 11C - TCV  
Phạm Thanh Nhật 12G - CC 12H - VAN 11F - VAN 11F - VAN   12H - VAN 12H - VAN 12G - VAN 12G - VAN   12G - VAN 12G - VAN   12H - VAN   12G - VAN 12G - VAN   12H - VAN   11F - VAN 11F - TCV 12H - VAN              
Mai Thị Hoa     12E - VAN               10H - VAN 10H - VAN 12F - VAN 12E - VAN   12F - VAN 12E - VAN 10H - TCV 12F - VAN   10H - VAN   12E - VAN 12F - VAN            
Tạ Công Diễm Kiều   11H - SH 11G - VAN 11H - VAN 11G - TCV               11G - VAN 11G - VAN 11H - TCV       11H - VAN 11H - VAN                    
Hồ Sỹ Thọ                               10G - VAN         10G - TCV     10G - VAN   10G - VAN        
Hồ Đắc Thao   12V - SU   12B - SU 12V - SU           10G - SU 10A - SU   10A - SU       12B - SU 12B - SU             12B - SU 10G - SU 12V - SU 12V - SU  
Lê Thị Phương   11G - SH   10F - SU   11G - SU 10H - SU 12C - SU 12D - SU   12F - SU   12C - SU 12D - SU   10F - SU 10F - TCS 12F - SU 10H - SU 10B - SU 12E - SU 12F - SU         12E - SU 12F - SU 10B - SU  
Hoàng Thị Hòa   10D - SH 10D - TNHN 10C - SU 10D - SU 10E - SU 10C - SU 12H - SU 10D - SU 10E - SU   12H - SU 12G - SU 12G - SU                       12H - SU 12H - SU 10D - TCS 10E - TCS  
Nguyễn Thị Vinh                     11C - SU 11B - SU 11A - SU   11F - SU   11H - SU 11D - SU   11E - SU                    
Chu Thị Tiềm   12F - DIA 12G - DIA 12G - DIA 12E - DIA 12V - DIA 12B - DIA 12F - DIA 12C - DIA   12V - DIA 12E - DIA 12H - DIA 12V - DIA 12B - DIA 12E - DIA 12D - DIA 12H - DIA 12E - DIA   12F - DIA 12D - DIA 12C - DIA 12H - DIA 12V - DIA 12F - DIA 12G - DIA 12H - DIA 12G - DIA  
Phạm Thị Thao   11E - SH 11H - DIA 10G - DIA 10H - DIA 10D - DIA 10D - TCĐ 10G - DIA               11G - DIA 10H - TCĐ 10D - DIA   10G - TCĐ   11E - DIA   10H - DIA 11F - DIA          
Thạch Thị Tố Thùy   10E - SH 10E - TNHN 10E - DIA 10F - DIA           11B - DIA 11A - DIA 11C - DIA     10E - DIA 10E - TCĐ 10F - DIA   11D - DIA                    
Nguyễn Tuấn Phi Kha   12C - GDCD 12D - GDCD 12F - GDCD 12G - GDCD 12F - GDCD 12G - GDCD 12V - GDCD 12E - GDCD 11D - GDCD 12D - GDCD 12F - GDCD 12B - GDCD 12C - GDCD 12H - GDCD 12B - GDCD 12F - GDCD 12E - GDCD 11C - GDCD 11A - GDCD 12V - GDCD 12B - GDCD 12G - GDCD 12C - GDCD 12H - GDCD 11B - GDCD 12B - GDCD 12G - GDCD 12C - GDCD 11F - GDCD
Nguyễn Thị Xuân   10G - SH 10G - TNHN 10D - GDCD 10E - GDCD   10G - GDCD                     10G - GDCD 10G - TCGD 10E - GDCD       10D - GDCD            
Đậu Đức Hữu   10F - SH 10F - TNHN 11G - GDCD 11H - GDCD       10F - GDCD 10H - GDCD       10H - GDCD 10H - TCGD       10F - GDCD 10F - TCGD                    
Dương Trần Quốc Vũ 12V - CC 12G - ANH 12V - ANH 12H - ANH 12A - ANH 12G - ANH 12V - ANH 12B - ANH 12B - ANH   12H - ANH 12V - ANH 12V - ANH 12B - ANH   12H - ANH 12H - ANH 12A - ANH 12A - ANH   12B - ANH 12V - ANH 12V - ANH 12G - ANH   12G - ANH   12B - ANH 12B - ANH  
Phạm Xuân Thương     12C - ANH 10H - ANH 12D - ANH     10H - ANH 10G - ANH 10G - ANH 10F - ANH 10E - ANH 12D - ANH 10E - ANH 10E - ANH   10G - ANH 12D - ANH 12C - ANH 10H - ANH 12D - ANH 12C - ANH 10F - ANH 10F - ANH     12C - ANH 12D - ANH 12D - ANH  
Nguyễn Thị Anh Thư           12E - ANH 12F - ANH 10B - ANH 10C - ANH   12E - ANH   12E - ANH 12F - ANH 10D - ANH 10D - ANH   10C - ANH 10B - ANH 10C - ANH 10D - ANH 12E - ANH 12F - ANH 12E - ANH     12F - ANH 10B - ANH 12E - ANH  
Hoàng Thị Hảo           11H - ANH 11H - ANH 11G - ANH   11G - ANH 10A - ANH   11F - ANH 11E - ANH   11A - ANH 11A - ANH   11E - ANH 10A - ANH     10A - ANH 11F - ANH 11H - ANH 11A - ANH 11E - ANH 11F - ANH 11G - ANH  
Lê Thị Bích Hằng           11C - ANH 11B - ANH 11D - ANH 11C - ANH 11B - ANH           11D - ANH 11C - ANH   11D - ANH 11B - ANH                    
Trần Quang Tuyến                     10B - QP 10C - QP 10A - QP                                  
Lê Chánh Tân                 10H - QP   10E - QP   10F - QP 10D - QP               10G - QP                
Trần Thanh Tân                       10G - TD                           10H - TD 10H - TD   10G - TD  
Hoàng Công Cương           10A - TD 10B - TD 10E - TD       10F - TD 10B - TD   10F - TD 10C - TD 10D - TD 10A - TD 10E - TD 10D - TD 11B - TD 11B - TD 10C - TD 11A - TD 11A - TD          
Nguyễn Lê Nam           11D - TD   11E - TD               11E - TD 11D - TD 11H - TD     11C - TD 11C - TD 11H - TD   11G - TD 11F - TD 11F - TD 11G - TD    

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 05-05-2023

Công ty [email protected] - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net