Trường : THPT CHU VAN AN
Học kỳ 2, năm học 2023-2024
TKB có tác dụng từ: 08/01/2024

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI SÁNG

Ngày Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Tiết 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
Nguyễn Văn Nghiêm       10A - TIN 10A - TIN             10G - TIN 10G - TIN                                  
Nguyễn Văn Quang         12D - HOA                     12D - HOA                            
Nguyễn Thanh Hải                                                            
Phạm Xuân Dũng           12D - TIN   10F - TOAN 12C - TOAN 12D - TCT 12D - TIN 10F - TOAN           12C - TOAN 12D - TOAN 12D - TOAN           12C - TOAN 12C - TCT 12D - TOAN 10F - TOAN  
Trịnh Văn Xuân               12F - TOAN 11A - TOAN 11A - TOAN 12F - TOAN 12E - TOAN 12E - TOAN   11A - TOAN     12F - TOAN 12F - TCT 11D - TOAN 11D - TOAN 11D - TOAN   12E - TCT 12F - TIN 12F - TIN 11A - CĐT 12E - TOAN    
Lê Thị Ngọc Hương   10D - SHHN       10A - TOAN 10A - TOAN       10D - TOAN 11C - TOAN 11C - TOAN     10A - TOAN 10D - TOAN 11C - TOAN 10D - TOAN   10A - CĐT 11C - CĐT 10D - TNHN   10D - SHCN          
Nguyễn Trọng Hùng 12H - CC 12H - SHCN   12A - TOAN 12A - TIN 12H - TIN 12H - TOAN   12H - TIN 12A - TIN           12H - TOAN 12H - TOAN 12A - TOAN     12A - TOAN 12A - TCT 12H - TCT              
Phan Đức Tiến             10F - TIN 10G - TOAN   10H - TIN     10E - TIN 10F - TIN 10G - TOAN       10H - TOAN 10H - TOAN           10H - TIN 10H - TOAN 10G - TOAN 10E - TIN  
Nguyễn Thị Thành       12B - TOAN 12G - TOAN   12B - TOAN 12B - TOAN 10E - TOAN 10C - TOAN 10C - TOAN 12G - TOAN   10E - TOAN 12G - TOAN 12G - TIN   10E - TOAN 10C - TOAN             10C - CĐT 12G - TIN 12B - TCT 12G - TCT  
Đinh Như Mạnh Hùng           11G - TOAN   11E - TOAN 11F - TIN   11H - TOAN 11H - TOAN   11G - TIN 11G - TOAN   11H - TOAN 11E - TOAN 11E - TOAN 11H - TIN 11H - TIN 11F - TIN   11E - TIN   11E - TIN 11G - TOAN 11G - TIN    
Phạm Thị Như Quỳnh   11F - SHHN 11F - TOAN 11F - TOAN 11B - TOAN 11F - TNHN   11B - TOAN 11B - TOAN 10B - TOAN                         11F - TOAN 10B - TOAN 11F - SHCN 11B - CĐT 10B - TOAN 10B - CĐT    
Võ Thị Lành                     10B - TIN 10B - TIN 11A - TIN 10D - TIN 12C - TIN 10D - TIN 11D - TIN 11D - TIN 12B - TIN 12E - TIN 12C - TIN 12B - TIN 11A - TIN   12E - TIN          
Nguyễn Thị Ngọc Hiếu           11A - LY 12F - LY   12A - LY 12B - LY           11A - CĐLý 12A - LY       11A - LY   12B - LY 12F - LY            
Đặng Ngọc Phú   11B - SHHN 11B - LY     11B - LY 11C - LY 10A - LY               11B - TNHN   10A - LY 11C - LY 10A - CĐLý     11C - CĐLý   11B - SHCN          
Lê Thị Sim   10B - SHHN 10F - CN 10B - LY 10E - CN                     10B - TNHN   10C - LY 10B - LY 10B - CĐLý 10C - LY 10E - CN   10F - CN 10B - SHCN          
Đặng Phước Toàn           12E - LY 12E - LY         12H - LY   11C - CN 11C - CN     11B - CN 11D - CN 12G - LY           11D - CN 11B - CN 12G - LY   12H - LY
Tô Hiếu                 11E - CN 11E - CN 12A - CN   12H - CN 12E - CN 12D - CN                     12B - CN 12F - CN 12C - CN   12G - CN
Nguyễn Thị Vân   10C - SHHN 10D - CN 10C - CN 10C - TNHN 10H - TNHN 10D - CN 12D - LY               10C - CN 12D - LY   12C - LY       12C - LY   10C - SHCN          
Phạm Thị Thúy Hằng   10A - SHHN 12G - HOA   12H - HOA                       10A - HOA 12G - HOA 10A - TNHN 12H - HOA   10A - HOA 10A - CĐH   10A - SHCN          
Nguyễn Thị Khoa   12A - SHCN 11E - TNHN 11A - HOA 11A - TNHN                       12B - HOA 11A - HOA   12A - HOA 12B - HOA   12A - HOA 11A - CĐH 12A - TCH          
Trần Văn Trình   11G - SHHN                       12C - HOA 12E - HOA           11G - TNHN 12C - HOA 12E - HOA   11G - SHCN          
Hồ Thị Thúy   11C - SHHN                 11C - HOA 12F - HOA 11B - HOA     11C - HOA 12F - HOA   11B - HOA 11B - CĐH       11C - TNHN 11C - SHCN          
Nguyễn Thùy Linh   10E - SHHN       10C - HOA 10G - TNHN                   10B - HOA 10B - CĐH   10C - HOA 10E - TNHN 10B - HOA   10C - CĐH 10E - SHCN          
Nguyễn Thị Lam               12A - SINH 10B - SINH 12G - SINH 12H - SINH 12B - SINH   12F - SINH 10A - SINH             10C - SINH 10B - SINH 10A - SINH   12E - SINH   10C - SINH 10C - CĐSi  
Nguyễn Thu Hoài Thu   11A - SHHN 12D - SINH 12C - SINH                         11B - CĐSi   11A - SINH 11C - SINH     11B - SINH   11A - SHCN 11A - SINH 11C - SINH 11B - SINH    
Trương Thị Bích Thảo   11H - SHHN 10H - CN     11H - CN 10H - CN   11G - CN 11F - CN 11G - CN   11H - CN 11H - TNHN             10G - CN 10G - CN   11F - CN 11H - SHCN          
Chu Duy Hồng   10F - SHHN 10A - VAN               10F - VAN 10A - VAN 10A - VAN     10F - VAN 10F - VAN         10F - TNHN 10F - CĐV   10F - SHCN          
Nguyễn Thị Hoài Anh   12C - SHCN 12C - VAN                   11F - VAN 11F - VAN 12F - VAN           12F - VAN 12F - TCV   12C - VAN 12C - VAN 11F - VAN 11F - CĐV 12F - VAN 12C - TCV  
Lương Thị Kim Thoa   12D - SHCN 11G - VAN 11G - VAN   12A - VAN 12A - VAN 11G - VAN                         12D - VAN 12D - VAN   11G - CĐV 12D - VAN   12D - TCV   12A - VAN 12A - TCV
Trịnh Văn Thế   12E - SHCN 11A - VAN 12H - VAN     11A - VAN   12E - VAN 12E - VAN                     12E - VAN 12E - TCV   12H - VAN 12H - VAN   12H - TCV 11A - VAN    
Phạm Thị Thạch           10E - VAN 10E - VAN 10C - VAN 10C - VAN   11E - VAN 11E - VAN 10C - VAN   10E - VAN           11E - VAN 11E - CĐV 11H - VAN 11H - VAN   11H - VAN 11H - CĐV 10E - CĐV    
Phạm Thanh Nhật   12B - SHCN 12B - VAN   11C - VAN 12G - VAN 12G - VAN   11C - VAN 11C - VAN                       12G - VAN 12G - TCV 12B - VAN 12B - VAN   12B - TCV 11C - CĐV    
Mai Thị Hoa   10G - SHHN 10G - VAN 10G - VAN 10D - VAN 10B - VAN 10B - VAN 10D - VAN 10D - VAN 10G - VAN                     10B - VAN 10D - CĐV 10G - CĐV   10G - SHCN          
Tạ Công Diễm Kiều   11D - SHHN   11D - VAN 11D - VAN           11B - VAN 11B - VAN   11D - TNHN             11B - VAN   11D - VAN 11D - CĐV 11D - SHCN          
Hồ Sỹ Thọ                           10H - VAN 10H - VAN           10H - VAN 10H - CĐV                
Hồ Đắc Thao     12F - SU 12E - SU 12F - TCS                     12E - TCS 11A - SU                          
Lê Thị Phương     12H - SU 12G - SU 10G - SU     10E - SU 10G - SU 10F - SU 12G - TCS 10E - SU 10H - SU   12B - SU 10E - CĐSử   10H - SU 12H - TCS 10F - SU           10F - CĐSử   10A - SU 10A - SU 12B - TCS
Hoàng Thị Hòa   11E - SHHN 12A - SU 11C - SU 12C - SU 11E - SU 11G - SU   12D - SU   11D - SU 12C - TCS 12D - TCS   11D - CĐSử               11E - CĐSử 11B - SU 11E - SHCN          
Nguyễn Thị Vinh       11H - SU 11F - SU             11F - CĐSử 10B - SU 10C - SU 10D - SU                     10D - SU 10C - SU 10D - CĐSử 10B - SU  
Chu Thị Tiềm 12G - CC 12G - SHCN   12D - DIA 12E - DIA           11F - DIA   12F - DIA 12H - DIA             12G - DIA   12F - DIA 12G - DIA   12D - DIA 12E - DIA 11F - DIA 12H - DIA  
Phạm Thị Thao     11D - CĐĐ 11E - DIA 11G - DIA   11E - DIA 11D - DIA 11H - DIA 11H - CĐĐ   11D - DIA   10G - DIA 11E - CĐĐ 11G - DIA 10G - DIA 10G - CĐĐ   10D - DIA   11H - DIA 11G - CĐĐ 10D - DIA            
Thạch Thị Tố Thùy   10H - SHHN   10H - DIA 10F - DIA 12B - DIA   12C - DIA 10H - DIA 10E - DIA           12C - DIA 10H - CĐĐ 12B - DIA 12A - DIA   10F - DIA   10E - DIA 12A - DIA 10H - SHCN          
Nguyễn Tuấn Phi Kha   12F - SHCN 11H - KTPL   11H - CĐKT 12F - GDCD 11H - KTPL 12H - GDCD     12E - GDCD 11G - KTPL 12G - GDCD       11G - KTPL 11G - CĐKT                        
Nguyễn Thị Xuân               10H - KTPL 12B - GDCD 12C - GDCD                 10G - KTPL 10G - CĐKT           12A - GDCD 10G - KTPL 10H - KTPL 10H - CĐKT 12D - GDCD
Đậu Đức Hữu     10E - KTPL 10F - KTPL   10D - KTPL 11F - KTPL 11F - CĐKT 10F - CĐKT 11D - KTPL 10E - KTPL 10D - KTPL   11E - KTPL 10F - KTPL 11D - KTPL 11F - KTPL 10D - CĐKT 10E - CĐKT 11E - KTPL                    
Dương Trần Quốc Vũ     12E - ANH 12F - ANH 12B - ANH     12E - ANH 12F - ANH 10A - ANH 10A - ANH 12A - ANH 12B - ANH 12B - ANH   12A - ANH   12E - ANH 12E - TCA 12F - ANH           10A - ANH 12A - ANH 12A - TCA 12B - TCA 12F - TCA
Phạm Xuân Thương           12C - ANH 12C - ANH 12G - ANH   12H - ANH 12C - ANH   11E - ANH 12D - ANH 11F - ANH 11E - ANH 12G - ANH 12H - ANH 11F - ANH 11F - ANH 12H - ANH 12H - TCA 12D - ANH 12D - TCA 12G - ANH 12G - TCA 11E - ANH   12D - ANH 12C - TCA
Hoàng Thị Hảo           10F - ANH 11D - ANH 11A - ANH 11D - ANH 11B - ANH 10H - ANH 10H - ANH   11A - ANH 11B - ANH 10G - ANH 11C - ANH   10F - ANH 11A - ANH 11C - ANH 11B - ANH 10H - ANH 10G - ANH   11C - ANH 11D - ANH 10F - ANH 10G - ANH  
Nguyễn Thị Hằng     10C - ANH 10D - ANH 10B - ANH             10C - ANH 10D - ANH 10B - ANH 10B - ANH 11H - ANH 10E - ANH 11H - ANH 11G - ANH 11G - ANH 10D - ANH 11G - ANH 10C - ANH 10E - ANH     10E - ANH 11H - ANH    
Trần Quang Tuyến                         12A - QP 12G - QP 12H - QP 12F - QP 12C - QP 12D - QP   12B - QP           10B - QP 10A - QP   12E - QP  
Lê Chánh Tân           11C - QP 10C - QP 11H - QP   11G - QP 10G - QP   11D - QP 11B - QP             11F - QP 11A - QP   10H - QP   10E - QP 10F - QP 11E - QP 10D - QP  
Trần Thanh Tân     11C - GDTC 11B - GDTC 11E - GDTC 11D - GDTC 11B - GDTC 11C - GDTC     11A - GDTC 11A - GDTC 11G - GDTC   11H - GDTC 11F - GDTC 11E - GDTC 11F - GDTC 11H - GDTC             11G - GDTC   11D - GDTC    
Hoàng Công Cương             12D - TD   12G - TD 12F - TD 12B - TD 12D - TD 12C - TD 12A - TD 12A - TD 12B - TD 12E - TD   12G - TD 12C - TD           12H - TD   12H - TD 12F - TD 12E - TD
Nguyễn Lê Nam     10B - GDTC 10E - GDTC 10H - GDTC 10G - GDTC   10B - GDTC 10A - GDTC 10D - GDTC     10F - GDTC 10A - GDTC 10C - GDTC 10H - GDTC 10C - GDTC 10F - GDTC   10E - GDTC           10G - GDTC 10D - GDTC      

Trang chủ | Danh sách lớp | Danh sách giáo viên | Bảng PCGD


Created by TKB Application System 11.0 on 13-01-2024

Công ty School@net - Địa chỉ: P1407, nhà 17T2, khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Cầu Giấy, Hà Nội - ĐT: 024.62511017 - Website: www.vnschool.net