Nơi các bạn học sinh CVA thoải mái trải lòng, đề đạt ý tưởng, phản hồi thông tin trực tiếp đến lãnh đạo nhà trường.

https://forms.office.com/r/jzXMmQr05X