Số: 868/SGDĐT-GDTrH
Ngày: 28 tháng 3 năm 2023

Trích yếu: V/v tăng cường các hoạt động phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống ma túy, chất gây nghiện trong trường học

[google-drive-embed url=”https://drive.google.com/file/d/1N7AgCex_we10jV_WupswJtDqJ8-rzNs7/preview?usp=drivesdk” title=”868-cv tang cuong cong tac phong chong bao luc hoc duong.pdf” icon=”https://drive-thirdparty.googleusercontent.com/16/type/application/pdf” width=”100%” height=”400″ style=”embed”]

Leave a Comment