Kế hoạch năm học 2015-2016

Kế hoạch năm học 2015-2016
Năm học 2015-2016 là năm học cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Bình Phước (2011-2015), là năm thứ hai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị ban chấp hành trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC
THPT CHU VĂN AN
 
Số: 01 /KH-CVA
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập  – Tự Do – Hạnh Phúc
 
Chơn Thành; ngày 01 tháng 11 năm 2015
 
                                                   
KẾ HOẠCH
Năm học: 2015 - 2016
Những căn cứ để xây dựng kế hoạch:
* Năm học 2015-2016 là năm học cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ IX, Kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm của tỉnh Bình Phước (2011-2015), là năm thứ hai tổ chức thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của hội nghị ban chấp hành trung ương khóa XI về "Đổi mới căn bản toàn diện về giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế".
- Căn cứ Chỉ thị số 3131/CT-BGDĐT ngày 25/08/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên, công văn số 4509/BGDĐT-GDTrH ngày 03/9/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2015-2016, Quyết định số 1810/QĐ-UBND ngày 19/8/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành kế hoạch thời gian năm học 2015 - 2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước.
            - Trường THPT Chu Văn An xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2014 – 2015
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH
I. Học sinh :
a/ Hạnh kiểm :
  Tốt Khá Trung bình Yếu
SL % SL % SL % SL %
Khối 10 175 79,91 43 19,63 1 0,46 0 0.00
Khối 11 169 81,25 34 16,35 5 2,40 0          0.00
Khối 12 194 90,23 21 9,77 0 0,00 0 0.00
Toàn trường 538 83,80 98 15,27 6 0,98 0 0.00
b/ Học lực :
  Giỏi Khá Trung bình Yếu Kém
SL % SL % SL % SL % SL %
Khối 10 6 2,74 62 28,31 113 51,60 38 17,35  0 0.00
Khối 11 2 0,96 51 24,52 134 64,42 21 10,10  0 0.00
Khối 12 23 10,70 73 33,95 108 50,23 11 5,12  0 0.00
Toàn trường 31 4,83 186 28,97 355 55,30 70 10,90 0 0.00
     1/ Tỷ lệ bỏ học : 1,19 % , (vượt 0,01%)
     2/ Tỷ lệ lưu ban : 2,65%
                 3/ Hạnh kiểm Khá, Tốt : 99,07 %, Không có HS xếp HK yếu
4/ Học lực Khá giỏi :  33,8%, yếu 10,9%, không có HS kém
5/ HS giái khối 12: 04 giải ký thi văn hóa
6/ HS thi các cuộc thi Olympic: 05 giải
                6/ Tốt nghiệp THPT : 68,74%)
7/ Trúng tuyển ĐH nguyện vọng 1 : Không thống kê được
II. Giáo viên :
                 1/  Bài giảng điện tử E-Learning: 01 giải
2/ Dự giờ 10,5 tiết/GV; thao giảng: 2,83 tiết/GV
3/ GV dạy lớp 12 các Môn  thi tốt nghiệp : Trên tỉ lệ tỉnh, (Trường khen thưởng cho các môn cao hơn tỉ lệ chung của Tỉnh 5%, hoặc đạt 100%) (Tổng hợp 3 môn bắt buộc, trường xếp thứ 7 toàn tỉnh: Đạt)
         4/  GVG cấp  trường: 09GV
         5/  SKKN : 16 , đạt giải : 03 cấp Tỉnh
         6/ CSTĐ CS : 02
  7/ Sản phẩm tham dự cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn: 0
 III. Tập thể :
                 1/ Trường  không đạt danh hiệu thi đua
                 2/ Công đoàn đạt khá
                  3/ Đoàn TN vững mạnh xuất sắc
                 4/ Chi Đoàn Gv: không đạt danh hiệu thi đua
                 5/ CTĐ tiên tiến xuất sắc.
           6/ Chi bộ đạt “Trong sạch vững mạnh năm 2014
           7/ ĐHTDTT Tỉnh : xếp thứ 12 TDTT, thứ 7 QP-AN
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG :
1.  Kết quả đạt được.
Với sự lãnh đạo của Sở giáo dục và đào tạo Bình Phước, sự đồng thuận ủng hộ của hội cha mẹ học sinh, của xã hội, sự nỗ lực của toàn trường, trong năm học, nhà trường đã hoàn thành một số  nhiệm vụ trọng tâm:
- Nhà trường tiếp tục duy trì những hoạt động, hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ cơ bản do kế hoạch năm học 2013-2014 đã đề ra  .
- Cơ sở vật chất, thiết bị trường học đang dần được đầu tư theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa tạo điều kiện cho GV, HS được dạy, học trong môi trường khang trang, thân thiện.
- Đã hạn chế được học sinh có hạnh kiểm yếu và học sinh bỏ học.
2. Hạn chế, yếu kém và nguyên nhân:
+ Chất lượng học tập của học sinh còn nhiều hạn chế cả về số lượng và kết quả đầu ra, chất lượng học sinh giỏi chưa đạt yêu cầu, chưa có chiến lược dài hạn.
+ HS tham gia ở các cuộc thi bổ trợ kiến thức như IOE, Violympic, nghiên cứu ứng dụng KHKT còn rất hạn chế.
+ Nề nếp, chuyên cần, tác phong của của HS khi đến trường còn nhiều vi phạm, ý thức, thái độ học tập của học sinh nhiều em chưa tốt.
Baai2 học kinh nghiệm:
+ Xây dựng nhận thức:Thường xuyên chú trọng công tác chính trị tư tưởng, quán triệt và nâng cao nhận thức về các quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước cho cán bộ, giáo viên và học sinh, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ tận tâm, tận tụy với công việc cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên trong việc vận dụng và đề ra những biện pháp hữu hiệu phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của đơn vị nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo. Đấu tranh với các hành vi tiêu cực, tính cá nhân, đi ngược lại lợi ích chung, làm ảnh hưởng đến sự phát triển của nhà trường.
+Thiết lập kỷ cương: Xây dựng kỷ cương, nội quy của đơn vị, thực hiện chấn chỉnh lề lối làm việc của cán bộ, công chức nhà trường, tác phong, ý thức chấp hành nội quy đối với học sinh là yếu tố quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục của đơn vị.
+ Xây dựng sự đoàn kết: Đoàn kết là điều kiện tiên quyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ. xây dựng sự đoàn kết, thống nhất cao trong chi bộ, chính quyền, các đoàn thể và đội ngũ giáo viên để là tiền đề tạo ra nhất trí trong đơn vị làm cơ sở thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ của công tác chuyên môn.
+ Đổi mới công tác quản lý: Xây dựng quy chế làm việc phù hợp với giai đoạn phát triển của nhà trường. Bố trí, sử dụng đội ngũ CB, GV, NV hợp lý, đúng chuyên môn đào tạo theo hướng tiết kiệm nguồn nhân lực, phát huy năng lực sở trường của mỗi cá nhân. Chú trọng công tác xây dựng và quản lý bằng kế hoạch. Sau mỗi học kỳ có sơ kết đánh giá, đúc kết kinh nghiệm và bổ sung kế hoạch kịp thời.
+ Phối hợp các lực lượng giáo dục: Phải tổ chức phối hợp các lực lượng trong và ngoài nhà trường thật đồng bộ và tích cực nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn của trường. Tăng cường sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng trong quản lý đơn vị; thu hút sự tham gia quản lý của đội ngũ giáo viên, tập thể học sinh và của các đoàn thể trong nhà trường. Huy động sự tham gia của các lực lượng xã hội vào giáo dục, chú trọng công tác xã hội hóa giáo dục và xây dựng nhà trường.
 
PHẦN THỨ HAI
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
NĂM HỌC 2015 – 2016
A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
          1. Những thuận lợi cơ bản:
          1.1 Có đầy đủ các văn bản, hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp quản lý giáo dục.
          1.2 Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của sở GD&ĐT Bình Phước, huyện Uỷ, UBND huyện Chơn Thành .
          1.3 Nhà trường được đầu tư CSVC đủ phục vụ nhu cầu dạy và học.
          1.4 Đội ngũ  CB-GV nhà trường nhiệt tình trong công tác, có kiến thức cơ bản vững vàng, có ý thức tự rèn luyện để vươn lên về mọi mặt nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp  giáo dục.
          1.5 Được sự quan tâm giúp đỡ, phối hợp của Hội cha mẹ học sinh. PHHS bước đầu có sự tin tưởng vào môi trường giáo dục về sự phát triển của nhà trường.
          2. Những khó khăn chủ yếu:
     2.1 CBQL và GV tham gia các lớp học LLCT và chuyên môn nghiệp vụ nhiều (4 CB-GV), ảnh hưởng đến việc chỉ đạo của BGH, việc quản lý của tổ chuyên môn và ảnh hưởng đến công việc chung của trường.
              2.2 Trang thiết bị phục vụ dạy và học còn chưa đồng bộ ở các môn.
2.3 Hệ thống tường, nền các phòng học, la-phông, cửa, đèn, quạt, thiết bị nhà vệ sinh thường xuyên hư hỏng do xuống cấp, đòi hỏi việc bảo quản sử dụng và sử chữa thường xuyên, ảnh hưởng lớn đến ngân sách của trường.
 2.4 Việc thiết kế bài giảng E-Learning, vận dụng kiến thức tích hợp, liên môn còn mới, giáo viên còn nhiều hạn chế, ảnh hưởng đến việc ứng dụng CNTT trong giảng dạy và học tập. 
     2.5 Ý thức chuyên cần, thái độ học tập, thói quen đọc sách, phương pháp tự học, chưa được phát huy cao ở học sinh. Một số học sinh hư, thiếu sự quan tâm giáo dục của gia đình có biểu hiện vi phạm đạo đức trong và ngoài  nhà trường.
  2.6 Hệ thống thiết bị chưa đảm bảo phục vụ đầy đủ cho việc dạy học gắn liền thực hành.
2.7 Số lượng CB-GV-NV nữ của trường của trường nghỉ hộ sản hàng năm đông, ảnh hưởng đến công tác chuyên môn, hành chính của nhà trường
           3. Những số liệu chính:
              a. Số CB - GV- NV :
                   - Tổng số : 75 người     Trong đó:       + BGH            : 03
                                                                                    + GV               : 63
                                                                                    + NV              : 9
              b. Số lớp, số học sinh:
                   Tổng số: 23 lớp ; 696  học sinh/330 nữ -11/7 DT – 5/3 TB
                   Khối 10:                09 lớp - 293 học sinh/148 nử -2/2 DT- 2/2TB                          
                   Khối 11:                07 lớp - 204 học sinh/94 nữ -4/3 DT -0TB                                                           Khối 12:        07 lớp - 199 học sinh/ 88 nữ-5/3DT-3/1TB                                                        c. Những số liệu khác:
- CSVC –KT hiện có:
              + 24 phòng học, trong đó có 9 phòng cấp 4, đủ bàn ghế, đảm bảo 1 lớp/1 phòng.
              + 01 khối nhà văn phòng làm việc gồm 01 Hội trường - 14 phòng chức năng.
              + 01 phòng tin học, 01 phòng TN sinh học, 01 phòng TN vật lý, 01 phòng TN hóa học,02 phòng Lap (đang hỏng hệ thống).
- Các tổ chức trong nhà trường.
              + Chi bộ Đảng 24 Đảng viên trong đó: 23 chính thức, 01 dự bị.(đang chuyển chính thức)
              + Công đoàn trường có 9 tổ công đoàn theo tổ chuyên môn.
              + Đoàn trường có 24 chi đoàn
                            Trong đó:         01 chi đoàn giáo viên:  16 Đoàn viên
                                                       14 chi đoàn học sinh:  328 Đoàn viên

Tải toản văn kế hoạch

Tác giả bài viết: PMC

Nguồn tin: BGH